search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Bomenkap zonder melding"

Op 4 mei heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de meldingsplicht en herplantplicht voor houtopstanden.

"Vrijdag 30 april reageerde de provincie Drenthe in het Dagblad van het Noorden op het nieuws dat de gemeente Aa en Hunze jarenlang heeft verzuimd om melding te doen van het vellen van houtopstanden (volgens de Wnb).
In het artikel lijkt de provincie vrij laconiek te reageren op de het ontbreken van de meldingen.

Naar aanleiding van deze reactie heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Drenthe de volgende vragen aan GS.

  • Bent u het met ons eens dat het de taak van de provincie is om door middel van de meldings- en herplantplicht er op toe te zien dat het bosareaal in Nederland behouden blijft? Zo nee, wat is volgens u dan het doel van de meldingsplicht en herplantplicht voor houtopstanden in de Wnb en de taak van de provincie hierin?
  • Hoe vaak is de provincie er achter gekomen (sinds invoering van de Wnb) dat Drentse organisaties/inwoners ten onrechte geen melding hebben gedaan van het vellen van een houtopstand in het kader van de Wnb?
  • Wat zijn de consequenties voor een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de meldingsplicht voor het vellen van houtopstanden (zoals gedefinieerd in de Wnb) houdt?
  • Wat zijn de consequenties voor een een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de herplantplicht (zoals gedefinieerd in de Wnb) houdt?
  • Klopt het beeld dat in het artikel* wordt geschetst, dat de provincie van mening is dat er ´weinig aan de hand is´ als verplichte meldingen niet worden gedaan? Zo ja, kunt u dat toelichten?
  • In het artikel stelt de provincie dat het doen van de kapmelding ´elkaar aan het werk houden´ is, omdat een melding geen besluit is waar bezwaar tegen kan worden aangetekend. Is dit een correcte weergave van de uitspraken van de provincie? Zo ja, kan GS uitleggen waarom het doen van meldingen wordt gezien als ´elkaar aan het werk houden´? Zo nee, wat bedoelde de provincie dan met die uitspraak?
  • Is de provincie op de hoogte van de inhoud van de kapmelding uit 2006 die wordt beschreven in het artikel in het DvhN? Zo ja, kunt u ons een afschrift van de desbetreffende kapmelding uit 2006 doen toekomen?
  • In de gemeente Aa en Hunze vallen alle houtopstanden (definitie Wnb) onder de Wnb meldings- en herplantplicht, omdat er geen bebouwde kom (voor houtopstanden Wnb) is vastgesteld in deze gemeente. Hoeveel meldingen vellen houtopstanden (sinds 1 januari 2017) heeft u van de gemeente Aa en Hunze ontvangen? Kunt u daar een overzicht van meesturen?
  • Houdt de provincie toezicht op het naleven van de Wnb met betrekking tot meldings- en herplantplicht, bijvoorbeeld door luchtfoto´s te vergelijken? Zo ja, kunt u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Zo nee, zijn er andere (landelijke) organisaties die hier toezicht op houden? Welke zijn dat?

Partij voor de Dieren
Renate Zuiker"Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen