Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Ontheffing voor het opzettelijk doden of vangen van roeken"

Gepubliceerd op: 06 juni 2024 10:06

Op 6 juni hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over een ontheffing voor het opzettelijk doden of vangen van roeken.

"Op 30 mei is er een ontheffing voor het opzettelijk doden of vangen van roeken (Corvus frugilegus), ter inzage gelegd. Deze ontheffing is verleend voor het werkgebied van de FBE Drenhe, en geldt vanaf 15 mei 2024 tot en met 15 juli 2028. Onder de ontheffing mogen 650 roeken worden gedood, maximaal 2 per perceel en alleen tussen 15 april en 15 juli. De fracties van de Partij voor de Dieren en LijstPormes zijn ontsteld door deze ontheffing. Wij begrijpen niet waarom deze ingreep nodig is. Doden van roeken is niet alleen een wrede maatregel, maar biologen stellen ook dat het weinig tot geen effect gaat hebben m.b.t. schadebestrijding. Mais werd voorheen behandeld met Mesurol, een middel dat mais beschermt tegen vogelvraat. Dit middel is sinds inmiddels verboden omdat het een negatief effect heeft op het waterleven, bijen en andere insecten. Er lijkt een trend te zijn, gezien de schade aan kosten hoger oploopt sinds dat jaar, maar niet alle data zijn beschikbaar.

Wij stellen u de volgende vragen:

 • Graag ontvangen wij een cijfermatig overzicht van de (getaxeerde en toegekende) schadebedragen op maispercelen door roeken vanaf 2015 tot heden, alsook het in Drenthe aangeplante areaal mais. Daarnaast gegevens over de trendtellingen aantal en verspreiding van roeken. Ook graag informatie over in hoeverre schade aan maispercelen toe te schrijven is aan roeken, en niet aan bijvoorbeeld kraaien?
 • De provincie stelt dat de schade in Drenthe in 2023 is opgelopen tot €220.000. Waar kunnen wij dit cijfer vinden? Is in andere provincies eenzelfde omhooggaande trend te zien? Is er contact geweest met andere provincies over alternatieven voor het doden van roeken en/of over de effecten van het doden van roeken, en kunt u ons hierover informeren?
 • Hoe kan gesteld worden dat de roek een gunstige SVI heeft om zo'n ontheffing te kunnen verlenen, gelet op de afname in de landelijke trend?
 • En hoe is de SVI beoordeeld aan de hand van cumulatieve effecten? Is er gekeken naar hoeveel ontheffingen er al zijn verleend met betrekking tot verjaging en ontmanteling van roekenkolonies provinciebreed en provincie-overstijgend? In Groningen is gelijktijdig nu eenzelfde afschotontheffing verleend waar bezwaar op gaat komen.
 • Zijn de percelen waar afschot verricht mag worden, verder dan 500 meter van een roekenkolonie verwijderd?
 • Hoe is vastgesteld waar wel of geen afschot mag plaatsvinden? Welke locaties zijn hiervoor aangewezen?
 • Gelet op de afgegeven ontheffingen nu voor roekenbeheer voor verjaging, zijn er locaties in het buitengebied aangewezen waar roekenkolonies nu hun toevlucht tot moeten nemen. De roekenkolonie in Assen moet nu ook van het binnenstedelijk gebied naar het buitenstedelijk gebied. Bent u het met ons eens dat dit haaks staat op deze afgegeven afschotontheffing? 
 • Hoe worden de roeken geschoten? Roeken zijn monogaam. Wordt een paartje geschoten en wordt er gekeken of de roeken jongen hebben ja/nee? Hoe wordt er omgegaan met de specifieke zorgplicht hieromtrent betreffende art.11.27 Bal?
 • Hoe wordt bepaald of de agrariër voldoende maatregelen heeft genomen om roeken te weren van zijn land en daarvoor in aanmerking komt voor ondersteunend afschot van roeken?
 • Bent u bekend met de succesvolle ontwikkelingen op het gebied van biostimulanten en mogelijke aanpassingen in de zaaiwijze, die zorgen voor een afname in schade door vogels in de eerste, meest kwetsbare groeifase van de mais1? Zo ja, waarom kiest u dan toch voor het doden van dieren?
 • Bent u bekend met de methode van het inzaaien van bijvoorbeeld erwten, waarvan de kiemplanten zorgen voor bodemverbetering en het aantrekken van insecten, zodat roeken en andere vogels de jonge mais met rust laten? Wat vindt u van dergelijke experimenten, die dieronvriendelijke maatregelen overbodig maken en bovendien de bodem verbeteren en biodiversiteit versterken? Bent u, in zijn algemeenheid, bereid om deze en soortgelijke strategieën te stimuleren zodat er voor zowel boeren als natuur winst wordt behaald?
 • Is het correct dat de ontheffing van kracht blijft ook als er bezwaar gaat worden aangetekend? In de provincie Drenthe werd in 2023 ook een ontheffing verleend en na bezwaar weer ingetrokken. Bent u bereid om bij ingekomen bezwaar de ontheffing op te schorten tot de uitkomsten van een eventuele juridische procedure bekend zijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes, 

Siska Peeks (Partij voor de Dieren)
Sam Pormes (LijstPormes)"