search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Jaarverslag 2018 Fauna Beheer Eenheid"

Op 28 augustus heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het Jaarverslag 2018 Fauna Beheer Eenheid.

"Het jaarverslag 2018 van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) is op 14 mei 2019 aan Provinciale Staten toegestuurd ter kennisname. De fractie van de Partij voor de Dieren mist in het jaarverslag 2018 echter nog relevante informatie omtrent faunabeheer in Drenthe. Tevens heeft de fractie vragen over de transparantie van de informatie in het jaarverslag.

Graag ontvangen wij daarom van GS antwoorden op de volgende vragen:

In het jaarverslag van de FBE ontbreken cijfers over het Faunaloket of het meldpunt faunaovertredingen.

 • Hoeveel aanvragen voor ontheffingen of opdrachten ten behoeve van jacht en schadebestrijding zijn in 2018 bij het Faunaloket binnengekomen?
 • Hoeveel aanvragen waren er in 2018 ten behoeve van jacht en hoeveel ten behoeve van schadebestrijding?
 • Is er bij ontheffing of opdracht altijd gekeken naar al dan niet uitgevoerde preventieve maatregelen?
 • Hoe vaak zijn er ontheffingen of opdrachten geweigerd? Wat was daarvan de reden?
 • Hoe vaak is faunaschade gemeld en hoe was deze schade onderbouwd (mondeling verslag, foto´s, eigen waarneming)?
 • Was de gemelde faunaschade altijd in relatie met een aanvraag voor ontheffing of opdracht?
 • Hoeveel tegemoetkomingen faunaschade zijn aangevraagd en hoeveel zijn daarvan gehonoreerd?
 • Zijn er in 2018 meldingen gedaan bij het meldpunt faunaovertredingen? Zo ja, waarover gingen deze meldingen?

In het jaarverslag van de FBE staat te lezen dat schades door ganzen blijven toenemen (pagina 7).

 • Uit welke data kan deze conclusie worden afgeleid? Kunt u ons die cijfers die dit aantonen toesturen?
 • Is bij de provincie bekend hoe het komt dat de schade door ganzen is toegenomen?

De FBE is de verzamelaar en beheerder van faunadata in Drenthe en tevens de opsteller van de faunabeheerplannen. In het FBE jaarverslag staan cijfers van het aantal gedode dieren en het aantal getelde dieren van een bepaalde soort. In het jaarverslag worden deze cijfers echter niet geduid.

 • Kunt u ons uitleggen wat de relatie is tussen beide data (getelde en gedode dieren)?

De in het jaarverslag vermelde valwildregeling is in 2019 operationeel geworden.Onlangs hebben GS een eenmalige subsidie verstrekt aan de FBE voor de aanschaf van middelen ter uitvoering van de valwildregeling.

 • Welke middelen heeft de FBE hiervoor nodig?

De valwildregeling is onder andere bedoeld om onnodig lijden van aangereden reeën (valwild) te voorkomen.

 • Aan welke eisen moeten de zogenaamde valwildvrijwilligers voldoen om het onnodig lijden te voorkomen?
 • Wie besluit of de aangereden dieren al dan niet levensvatbaar zijn?
 • Zijn hier criteria voor opgesteld? Zo ja, kunt u ons die toesturen?
 • Worden levensvatbare dieren naar een opvang gebracht? Zo nee, wat gebeurt er dan met levensvatbare dieren?
 • Waar worden de dode dieren heengebracht?

In het jaarverslag van de FBE wordt het woord ´faunabeheer´ gebruikt voor zowel jacht (in de zin van oogsten uit de natuur) als voor schadebestrijding.

In het Flora- en Faunabeleidsplan 2014 werd nog wel onderscheid gemaakt tussen jacht aan de ene kant en beheer/schadebestrijding aan de andere kant. ¨Drenthe biedt ons veel planten en dieren die we op verschillende manieren goed kunnen benutten.¨ ¨Waar bij de schadebestrijding het doden van dieren de laatste optie is, geldt voor jacht dat het bemachtigen van wild juist een legitiem doel is.¨ (Flora- en Faunabeleidsplan 2014, paragraaf 5.1. ´Oogsten´ pagina 25 ) :

 • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het doden van dieren voor jacht (benutting) en het doden van dieren voor schadebestrijding niet hetzelfde is?

De lezer van het jaarverslag van de FBE kan niet nagaan welke dieren gedood zijn in het kader van schadebestrijding en welke dieren zijn gedood voor ´benutting´.

 • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat voor de transparantie in het jaarverslag de FBE de woorden jacht en schadebestrijding (of synoniemen daarvan) zou moeten gebruiken  wanneer één van de twee bezigheden bedoeld wordt? Zo nee, waarom niet?
 • Worden de ´geoogste´ dieren alleen geconsumeerd voor eigen gebruik of worden de gedode dieren ook verkocht aan horeca-ondernemers (restaurants)?
 • Indien de gedode dieren worden verkocht aan restaurants, houdt de NVWA toezicht op de kwaliteit van het vlees? Zo ja, hoe werkt dat dan? Zo nee, vindt u dit een wenselijke situatie met het oog op de volksgezondheid?

Het valt de Partij voor de Dieren op dat behalve het woordgebruik ook de vormgeving van het jaarverslag FBE niet congruent is met de inhoud. Het jaarverslag ziet er uit als een ode aan de in het wild levende dieren in Drenthe. Mooie glossy foto ́s van prachtige reeën, duiven, hazen, vossen en ganzen. De inhoud gaat echter over het doden van deze dieren.

 • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vormgeving van het jaarverslag misleidend is en niet bijdraagt aan de transparantie van het gevoerde provinciale beleid? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Thea Potharst

fractie van de Partij voor de Dieren

Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen