search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "bomenkap Westerbork"

Op 5 juli zijn vragen van Partij voor de Dieren binnengekomen over bomenkap in Westerbork.

"In het huidige broedseizoen zijn op verschillende plekken in Drenthe bomen gekapt. Een voorbeeld is de kap van een houtopstand in Westerbork begin juni. Hierbij was onduidelijk wie er het bevoegd gezag was voor het vellen van de houtopstand.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover een aantal vragen aan GS.

  • De provincie zegt dat zij geen bevoegd gezag zijn over de kap van de houtopstand in Westerbork omdat het hier over ´erven of tuinen´ zou gaan. Niet elke houtopstand op particulier terrein valt echter onder erven of tuinen. Op de site van het nationaal georegister staat de volgende tekst: ´Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom moet een kapmelding gedaan worden bij de provincie, (...) Uitzonderingen-Voor bomen die in een tuin bij een woning staan, is de gemeente bevoegd gezag. Het moet hier echt gaan om een tuin, bij een bosje of bosperceel bij een woning is de provincie bevoegd gezag´ . In geval van Timmerholt is dit een terrein met huisjes en tuinen en het geheel is omzoomd met een boomzone. In deze boomzone is gekapt. Waarom vindt de provincie dat zij in dit geval niet het bevoegd gezag zijn, ondanks dat het hier wel ging om een bosje of bosperceel? Welke definitie hanteert de provincie als het gaat op ´erven en tuinen´ in de Wnb? De gemeente Midden-Drenthe was er niet van op de hoogte dat dit gebied onder ´erven en tuinen´ viel, en dus dat zij dus bevoegd gezag waren. Ook het geoportaal van de provincie Drenthe lijkt hierin geen duidelijkheid te geven. Hoe had de gemeente Midden Drenthe kunnen weten dat de provincie hier mogelijk niet het bevoegd gezag was? 
  • Het artikel in het Dagblad van het Noorden suggereert dat de provincie voorafgaand aan de kap groen licht heeft gegeven aan de initiatiefnemer (met betrekking tot Wnb soortenbescherming). Klopt dat? Op basis van welke informatie heeft de provincie dat gedaan? Heeft de provincie een ontheffing verleend voor de kap? Zo nee, waarom was dat niet nodig? Was de ecologische scan uitgevoerd door een ecoloog? Wat doet de provincie als een ecologische scan niet deugdelijk is uitgevoerd? Vindt het college van GS het aannemelijk dat er in een bosperceel in het broedseizoen geen nesten worden aangetroffen? 


Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen