Moties vreemd aan de orde van de dag

Gepubliceerd op: 28 september 2022 18:09

Op woensdag 28 september vond een vergadering plaats van het Drents Parlement. In totaal zijn er 6 'moties vreemd aan de orde van de dag', waarvan er 5 in stemming zijn gebracht. De motie 'Steun behoud leefbaarheidsdragers' is aangehouden.

Motie: Hoge nood in Drenthe

Het is in Drenthe slecht gesteld met het aantal toiletten in natuur-/recreatieparken en op OV-knooppunten en busstations. Het gevolg is dat de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten en 2,4 miljoen senioren er zonder toiletten niet op uit durven gaan. De fracties VVD, PvdA, PVV, SP en JA21 hebben een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om aan de behoeftes van de bezoekers te voldoen. De motie is met algemene stemmen aangenomen. Lees hier de volledige motie.

Motie: Steun voor Drentse voedselbanken

Door de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie worden veel inwoners hard geraakt. Recent onderzoek laat zien dat 72.000 huishoudens in Groningen en Drenthe niet mee rond kunnen komen en in grote financiële problemen dreigen te komen. Voedselbanken voorzien problemen, omdat enerzijds een hogere toestroom verwacht wordt en anderzijds de donaties aan de voedselbank teruglopen. De fracties PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, Sterk Lokaal, PVV dienden tijdens de vergadering een motie in, waarin het college wordt opgeroepen om een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de Drentse voedselbanken. Lees hier de gehele motie.

Motie: Wolvenbeheer

De fractie van de PVV is van mening dat wolven niet passen in een gebied dat zo dicht bevolkt is als Nederland. De wolvenaanvallen veroorzaken -zo wordt gesteld in de motie- niet alleen groot dierenleed, maar ook emotioneel leed voor hun eigenaren. Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om bij het Rijk duidelijk te maken dat de situatie op wolvengebied inmiddels onhoudbaar is, en er op aan te dringen dat wolvenbeheer noodzakelijk is. Een meerderheid van de Staten stemde voor de motie (20 stemmen voor en 14 stemmen tegen). Lees hier de gehele motie.

Motie: Voedsel voor de wolf

De fracties Partij voor de Dieren, D66 en SP geven aan dat het aanbod aan natuurlijke prooien van de wolf niet vergeten mag worden in de wolvendiscussie. In de 'Voedsel voor de wolf' motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen op in de provinciale faunabeheerplannen rekening te houden met de aanwezigheid van de wolf. De motie kreeg onvoldoende steun van de overige fracties. Met 14 stemmen voor en 20 tegen is de motie verworpen. Lees hier de gehele motie.

Motie: DEO wat voor het MBK!

In deze tijd krijgen ook het MKB en maatschappelijke organisaties (zoals verenigingen en dorpshuizen) te maken met fors stijgende kosten. Energiebesparing en duurzame opwek kunnen de ondernemers en organisaties helpen in het reduceren van de energiekosten. Het fonds van de Drentse Energie Organisatie (DEO) lijkt de komende jaren niet toereikend te zijn met het huidige tempo van aanvragen. In een motie, ingediend door VVD, CDA, PvdA en Sterk Lokaal, wordt het college opgeroepen om met een voorstel te komen om voldoende middelen te reserveren voor de DEO, zodat zij ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen helpen met financiering voor duurzame maatregelen. De motie is aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Lees hier de gehele motie.