search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie bodemdaling en funderingsherstel

De fracties PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie hebben in de Statenvergadering van 2 juni 2021 een 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend over herstel van funderingsschade als gevolg van bodemdaling. 

De motie kon rekenen op steun van de meeste fracties; met 37 stemmen voor is de motie aangenomen. Lees hieronder de motie: 

Motie bodemdaling en funderingsherstel

Constaterende dat:

 • Bodemdaling door o.a. veranderende grondwaterstanden door wateronttrekking, verdroging van de ondergrond door klimaatverandering of een complex van factoren optreedt in verschillende Drentse gemeenten;
 • Deze bodemdaling tot veel onrust leidt onder inwoners vanwege angst voor schade aan het eigen huis door verzakkingen en waardedaling van particulier bezit;

Overwegende dat: 

 • Bodemdaling en extreem lage grondwaterstanden kunnen leiden tot grote schade aan de funderingen van woningen en gebouwen;
 • Door de complexiteit van de problematiek er niet altijd eenduidig een partij kan worden aangewezen als veroorzaker van bodemdaling die herstel van optredende schades moet vergoeden;
 • Het herstel van funderingsschade meestal niet wordt gedekt via de woonverzekering;
 • Funderingsherstel veel geld kost en voor veel particuliere huizenbezitters, zeker voor huizenbezitters met een smallere beurs, niet te financieren is;
 • De minister van Binnenlandse Zaken per Kamerbrief d.d. 03-12-2019 de Tweede Kamer heeft laten weten dat het wenselijk is om, gezien de verwachte toename van de funderingsproblematiek in Nederland, een laagdrempelige leenfaciliteit voor funderingsherstel voor de hierboven genoemde doelgroepen beschikbaar te houden;
 • Vooralsnog geen concrete stappen bekend zijn om een dergelijk financieringsinstrument als opvolger van het huidige Fonds Duurzaam Funderingsherstel in de benen te krijgen;

Roepen het college van GS op:

 • Om een quick scan uit te (laten) voeren waar deze funderingsproblematiek in Drenthe zich voordoet of kan gaan voordoen;
 • Na te gaan welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om gedupeerdecburgers, van wie schade niet op derde partijen verhaald kan worden, financieel te kunnen ontlasten om hun fundering duurzaam te laten herstellen;
 • Er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling komt om gedupeerde bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken financieel te hulp te kunnen schieten.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen