search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie: Schadeprotocol mijnbouwschade

In de Statenvergadering van 5 februari heeft de ChristenUnie een motie ingediend over het schadeprotocol mijnbouwschade. Dit deed de fractie samen met: CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Sterk Lokaal, PVV, SP, OpDrenthe en D66. De motie is met algemene stemmen aanvaard.

"Kennisgenomen hebbend van de brief van de minister van EZK d.d. 20 december 2019 met betrekking tot een schadeprotocol voor kleine gasvelden;

Constaterende dat:

  • Het college van Gedeputeerde Staten bij de minister van EZ meerdere malen heeft aangedrongen op een onafhankelijke schaderegeling met betrekking tot aardgaswinning voor die situaties die niet onder het protocol van Groningen vallen;
  • Met het voorgestelde protocol wordt voorzien in een onafhankelijke instantie voor schademelding en afhandeling van mijnbouwschade veroorzaakt door gaswinning in kleine velden;
  • ln het protocol niet het advies van de TCBB is overgenomen die een vorm van bewijsvermoeden ook voor mijnbouwschade bij kleine velden had voorgesteld;
  • De mijnbouwbedrijven veel invloed hebben en houden op het protocol zelf;
  • De mijnbouwbedrijven bij de schadeafhandeling de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen, en daarmee ook invloed hebben op de afhandeling;

Overwegende dat

  • De afhankelijkheid van exploitanten en de voorgestelde procedure niet bevorderlijk zijn voor het versterken van vertrouwen van inwoners dat in geval van schade snel en ruimhartig afhandeling van die schade plaatsvindt;
  • Het niet overnemen van het advies van de TCBB over het bewijsvermoeden het verschil in schadeafhandeling landelijk onnodig vergroot;

Spreekt uit

Teleurgesteld te zijn over het resultaat zoals dat nu door de ministervan EZK aan de Tweede Kamer is gezonden.

En verzoekt het college

  • Dit standpunt ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamer en hen nogmaals te wijzen op de uitspraken van deze Staten van 12 juli 2OL7 en 7 februari 2Ot8;
  • Hierin zo mogelijk samen op te trekken met Drentse gemeenten, andere provincies en Waterschappen."

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen