GroenLinks: "Laagvliegoefeningen boven natuurgebieden"

Gepubliceerd op: 09 augustus 2021 19:08

Op 8 augustus heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over laagvliegoefeningen boven natuurgebieden.

"In de periode van 2 t/m 6 augustus 2021 voerden helikopters van de Koninklijke Landmacht laagvliegoefeningen uit boven Midden-Drenthe. Deze oefeningen hebben geleid tot klachten over geluidsoverlast. Daarnaast zijn er klachten over laagvliegen en het lang 'blijven hangen' boven Natura 2000 gebieden, onder meer boven het Reijntjesveld en het Balloërveld. Als reactie op een klacht van afgelopen week bij het Bureau Geluidshinder Koninklijke Luchtmacht, ontving een inwoner van Midden-Drenthe deze reactie: "U heeft recentelijk een melding gemaakt naar aanleiding van overlast inzake vliegactiviteiten van de Koninklijke Luchtmacht. U woont in het laagvlieggebied GLV2 (Midden-Drenthe), een gebied waar veel laagvlieg helikopterbewegingen plaatsvinden. De Koninklijke Luchtmacht probeert het geluid in dit gebied zoveel mogelijk te spreiden. Deze week is er een oefening rond en om Westerbork heen. Ook boven de Noordzee, elders boven Nederland en doorgaans in het buitenland wordt geoefend met onze luchtvaartuigen. Door de COVID-maatregelen kunnen essentiële trainingen voor de helikopterbemanningen op dit moment echter niet plaatsvinden op de gebruikelijke locaties in het buitenland. Dit heeft een toename van vliegbewegingen boven Nederland tot gevolg. Het is nodig om in de verschillende gebieden te blijven oefenen, dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van het overige luchtruim en spreiding van de geluidsoverlast. Het is echter nimmer de intentie van de Koninklijke Luchtmacht om mensen en/of de natuur te verstoren, maar juist om haar vliegers optimaal voor te bereiden op hun opdracht/taak/missie. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen Uw melding wordt in ons klachtensysteem geregistreerd en middels een jaarrapportage gerapporteerd aan de Minister van Defensie. Er zal geen contact meer met u worden opgenomen. Met vriendelijke groet, Bureau Geluidshinder Koninklijke luchtmacht Op deze mail kunt u niet reageren."

Ook op het Balloërveld (buiten het aangekondigde oefengebied) werden Apache helikopters gezien. Een van deze helikopters vloog laag over de schaapskudde en de aanwezige toeristen. De schapen schoten alle kanten van het Balloërveld op. In het Dagblad van het Noorden staat hiervan een verslag.
In 2015 heeft de fractie van GroenLinks reeds schriftelijke vragen gesteld inzake laagvliegoefening helikopters in stiltegebieden en Natura200 gebieden. In antwoord op deze vragen heeft GS aangegeven dat zij van mening is dat verstoring zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat GS hierover in gesprek zal gaan met het Ministerie van Defensie.
Namens de fractie van GroenLinks Drenthe stel ik hierbij graag de volgende vragen:

  • Is er naar aanleiding van de eerdere schriftelijke vragen inderdaad een gesprek geweest met het Ministerie van Defensie, waarbij is aangedrongen op het zoveel mogelijk voorkomen van verstoring en wat is de uitkomst van dit gesprek?
  • Is het bij het College bekend dat er bij de oefeningen van 2 t/m 6 augustus jl. ook over natuurgebieden is gevlogen?
  • Is het College bereid om nader onderzoek te laten doen naar de ervaren overlast en de klachten met betrekking tot de oefeningen van 2 t/m 6 augustus jl?
  • Is het College bereid om nogmaals met het Ministerie van Defensie in overleg te gaan tot het wijzigen van de laagvlieggebieden in Drenthe, zodat deze buiten de kwetsbare gebieden (zoals stiltegebieden en Natura 2000-gebieden en aangrenzende zones) komen te liggen?
  • Is het College bereid om bij het Ministerie van Defensie aan te dringen op een goede klachtenafhandeling, waarbij het voor de klager ook mogelijk is om nader in te gaan op de reactie namens het Ministerie.


Namens de fractie van GroenLinks, Ria Haan"