search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Gaswinning Vermilion"

Op 29 december heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over Gaswinning Vermilion.

"In het Dagblad van het Noorden van 28 december stond vermeld dat het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion haar gaswinningsactiviteiten langs de Drents-Friese grens verder uitbreidt met drie gasvelden. In de Staatscourant van 17 december 2020 is de Kennisgeving voornemen en participatie rijkscoördinatieregeling gaswinning van twee gasvelden: Boergrup en Lombok gepubliceerd. Over het derde veld Leemdijk-De Bree-Smitstede, op geringe afstand van Wapse en de nieuwe woonwijk Kalterbroeken bij Diever hebben we via pers en de stichting GASDrOvF aanvullende informatie ontvangen. Vermilion heeft weliswaar het voornemen gemeld een informatiebijeenkomst te organiseren maar dit is nog niet officieel bekend gemaakt. Stichting GasDrOvF heeft samen met Plaatselijk Belang Vledderveen nog tal van onbeantwoorde vragen en zorgen. Er is behoefte aan informatie over met name de procedure, het participatieproces, de duur van de gaswinning en productievolumes. Maar vooral ook over de gevolgen voor de bodemstructuur boven het gasveld, de geschatte (cumulatieve bodemdaling), de verwachte schade aan onroerend goed, mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en de mogelijke gevolgen en/of schade aan natuurgebieden, milieu en ecologie. In de Staatscourant staat vermeld dat tot 13 februari 2021 een schriftelijke reactie kan worden gegeven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept-NRD zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage liggen. De reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. De fractie van GroenLinks heeft zorgen of alle inwoners en belanghebbenden wel voldoende geïnformeerd worden en of alle inwoners en belanghebbenden wel voldoende kunnen participeren.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte dat het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion haar gaswinningsactiviteiten langs de Drents-Friese grens verder uitbreidt met drie gasvelden?
  • Is het college van GS het eens met GroenLinks dat informatie naar alle inwoners en belanghebbenden van groot belang is en dat het participatieproces zorgvuldig dient te worden doorlopen om de mogelijke consequenties en gevolgen van de gaswinning voor Drentse inwoners, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed op een gedegen in beeld in te krijgen?
  • Is het college van GS bereid om een schriftelijke reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie voor 13 februari 2021?a. Zo nee waarom niet? En zo ja, wilt u de zorgen en vragen van de Stichting GasDrOvF en Plaatselijk Belang Vledderveen meewegen in uw reactie?
  • Is het College bereid om een openbare informatiebijeenkomst op dit onderwerp te organiseren, eventueel samen met Vermilion? Zodat de omwonenden en belanghebbenden goed geïnformeerd kunnen worden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Elke Slagt-Tichelman en Henk Nijmeijer"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen