Forum voor Democratie: 'Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied'

Gepubliceerd op: 15 juni 2022 14:06

De fractie van Forum voor Democratie heeft op 15 juni vragen gesteld over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied.

'Op 10 juni 2022 deelden de ministers van der Wal en Staghouwer kamerbrieven over respectievelijk de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, waaronder de richtinggevende stikstofdoelen en het toekomstperspectief voor de landbouw en veeteelt. In deze brieven en startnotitie wordt onder andere besproken dat ammoniak (NH3) het grootste probleem is voor de natuur. Hoewel er gesuggereerd wordt dat er een stikstofprobleem zou bestaan constateert de Minister, zo dit probleem al zou bestaan, dat dit voornamelijk veroorzaakt zou kunnen worden door industrie en mobiliteit, en slechts voor 2% door landbouw en veeteelt. Los van het feit, dat "stikstofproblematiek" slechts fictief bestaat, zijn wij ernstig verontrust over het feit dat dit complex van denkwijze en overtuiging gebruikt lijkt te gaan worden voor een forse sanering van de boerenstand.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Forum voor Democratie de volgende vragen:

  • Wat is het standpunt van de Provincie over de uitkoop- en of inkrimping van boerenbedrijven in Drenthe?
  • Is de voorzitter het met ons eens dat wij als Provincie stelling dienen te nemen om te allen tijde onze boeren te beschermen in hun bestaansrecht en welbevinden, zoals wij dat dienen te doen voor iedere Drentse burger?
  • Is de voorzitter het met ons eens, dat "stikstofproblematiek" een product is van theoretische modellen zonder dat daar een objectief, meetbaar bewijs voor bestaat?
  • Is de voorzitter het met ons eens, dat alvorens overgegaan moet worden tot veranderingen in de landbouw en veeteelt, er eerst metingen en objectief onderzoek aan ten grondslag dienen te liggen aan die veranderingen?
  • Waar ligt volgens de provincie een probleem in veranderende natuur en biodiversiteit? Immers, de natuur past zich altijd al aan aan veranderende omstandigheden zoals de natuur zich al eeuwen aanpast en ontwikkelt, menselijke bemoeienis ten spijt?
  • Kan de voorzitter zich enige voorstelling maken van de gevolgen van de enorme emotionele aanslag die de voorgenomen sanering van de boerenstand met zich meebrengt?
  • Is de voorzitter het met ons eens dat de boeren in Drenthe onlosmakelijk verbonden zijn met de Drentse cultuur en identiteit? En dat wij als Provincie de taak hebben om de boeren en  daarmee ook onze cultuur en identiteit te beschermen?

dhr. H. Velzing
dhr. J. Bos
Statenfractie Forum voor Democratie Drenthe'