search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Faunabeheereenheid"

Op 28 februari heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over Faunabeheereenheid.

"De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende- en natuur- en milieubeschermende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan:

• Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.

• Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

FBE Drenthe ziet toe op de uitvoering van 3 faunabeheerplannen. De FBE Drenthe werkt samen met de wildbeheereenheden (WBE's) in de provincie Drenthe. Wildbeheereenheden zijn verenigingen van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders. Deze wildbeheereenheden voeren de facto de verleende ontheffingen van VTH provincie Drenthe uit. De Fractie van Forum voor Democratie vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de FBE Drenthe en de afdeling VTH van de Provincie Drenthe. Dit heeft namelijk invloed op de kwaliteit van de Faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan door de WBE's. De fractie van FVD Drenthe heeft de afgelopen maanden veelvuldig met beide partijen overleg gehad. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte van een slechte verstandhouding tussen de FBE enerzijds en de Afdeling VTH anderzijds? Zo ja, welke signalen hebben u bereikt? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen?
  • De faunabeheerplannen zijn door het college van GS goedgekeurd en vormen een onderbouwing voor aangevraagde en verleende ontheffingen. Toch gaat de FBE Drenthe met regelmaat in bezwaar tegen de aan haar verleende ontheffing. Acht het college van GS deze situatie ongewenst? Zo ja, hoe interpreteert het college van GS deze situatie? Zo ja, wat gaat het college ondernemen om dit in de toekomst te veranderen?
  • Is het college van GS het met FVD Drenthe eens dat een goede verstandhouding tussen FBE Drenthe en de ambtelijke organisatie van de Provincie Drenthe noodzakelijk is om tot een effectief Faunabeheerplan te komen? Zo ja, waarom?

Forum voor Democratie,

Thomas Blinde"

Betrokken statenleden

T.p. Blinde
T.P. Blinde Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen