search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement stemt unaniem in met Voorjaarsnota 2020

Tijdens de laatste digitale vergadering voor het zomerreces heeft het Drents parlement ingestemd met de Voorjaarsnota 2020.

In totaal zijn 7 moties in stemming gebracht, waarvan de volgende 3 zijn aangenomen:

Motie: Zon op daken

Overwegende dat:

 • gemeenten, waterschappen en de provincie gezamenlijk werken aan de Regionale Energiestrategie;
 • de opgaven in de RES ruimtelijk vertaald moeten worden; 
 • de omgevingsvisie allereerst stelt dat alle geschikte daken zoveel mogelijk gebruikt worden;
 • voor energieopwekking met zonnepanelen, en dat voor grondgebonden opstellingen geldt dat sprake moet zijn van functiecombinaties en/of integrale meerwaarde op gebiedsniveau, in goede balans met ons Drentse landschap;
 • wij ons afvragen of er voldoende juridische instrumenten bij gemeenten en provincie aanwezig zijn om deze visie te borgen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • met de gemeenten af te spreken op welke wijze het realiseren van zon op daken en het maken van functiecombinaties uit de omgevingsvisie geborgd kan worden;
 • met de gemeenten te onderzoeken of en hoe hiervoor aanvullende juridische sturingsinstrumenten nodig zijn; 
 • de conclusies hiervan met Provinciale Staten te delen en indien de conclusie is dat het aanpassen van de omgevingsverordening het meest aangewezen instrument is daartoe met een voorstel uiterlijk in november 2020 naar Provinciale Staten te komen.

 

De motie is ingediend door de VVD, CDA, Sterk Lokaal. De motie is met ruime meerderheid aangenomen. Voor de motie stemden: VVD, CDA, Sterk Lokaal, FvD, PvdA, PVV, SP, D66, ChristenUnie.

 

Motie: Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Concluderende dat:

 • in de Voorjaarsnota het omgaan met de coronacrisis, stikstofproblematiek en klimaatdoelstellingen als belangrijke uitdagingen voor de komende jaren worden benoemd;
 • steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen expliciet werken aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) opgesteld door de Verenigde Naties;
 • de 17 SDG's steeds vaker als instrument wordt gebruikt om integraal te werken of om beleidscoherentie te toetsen.

Overwegende dat:

 • het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben in de verduurzaming van de samenleving;
 • het hebben van een toekomstbestendige koers bij steun aan organisaties positief bijdraagt aan een duurzame omschakeling naar een toekomstbestendige samenleving;
 • de SDG's in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld en door de VNG, IPO en Unie van Waterschappen mede zíjn onderschreven;
 • de 17 SDG's juist nu gebruikt moeten worden als kompas voor herstel.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • de principes van de brede welvaart en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op economisch herstel tijdens als na de corona-crisis;
 • deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis'.

 

De motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, PvdD, CDA en SP. Naast deze fracties stemde ook de VVD voor de motie. De motie is met 30 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen.

 

Motie: Structurele verbetering financiële positie gemeenten

Constaterende dat:

 • de financiëe positie van Drentse gemeenten steeds ernstiger onder druk komt te staan;
 • de gevolgen van de coronacrisis deze situatie snel doet verslechteren;
 • steeds meer gemeenten gedwongen worden fors op hun maatschappelijke taken te bezuinigen of soms zelfs helemaal te schrappen.

Overwegende dat:

 • financieel gezonde gemeenten van groot belang zijn om samen met de Provincie (12+1) de grote maatschappelijke gevolgen waar men voor staat, aan te pakken en op te lossen;
 • door het IPO op 29 juni een brandbrief over deze situatie é over de mogelijke gevolgen daarvan voor het financieel en interbestuurlijk toezicht van de provincies, naar de Minister van BiZa is verzonden.

Spreekt uit dat:

 • wij als Provinciale Staten van Drenthe ons achter de inhoud van de brief scharen die op 29 juni 2020 namens het IPO aan het Ministerie van Biza en Koninkrijksrelaties is verzonden.

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

 • dit bericht namens de Provinciale Staten van Drenthe over te brengen aan het voornoemde Ministerie.

 

De motie is ingediend door de volgende fracties: PvdD, PvdA, FvD, CU, D66, GroenLinks, SP, CDA, Sterk Lokaal en VVD. Naast deze fracties stemde ook de PVV voor de motie. De motie is hiermee met algemene stemmen aanvaard.

 

 

Gerelateerd nieuws

Besluit 01 juli 2020

Besluiten Drents parlement: vergadering 1 juli

Op 1 juli 2020 vond een vergadering van het Drents parlement plaats. Bekijk hier de genomen besluiten. Lees verder in: Besluiten Drents parlement: vergadering 1 juli MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen