Motie vreemd aan de orde van de dag: Afstandsnormen windturbines

Gepubliceerd op: 02 februari 2022 16:02

De fracties JA21, PVV en STIP hebben in de vergadering van 2 februari 2022 de volgende motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

"De Staten: 

Constaterende dat

  • het College van Gedeputeerde Staten (GS) voornemens is de komende jaren een groot aantal windturbines in Drenthe te laten verrijzen;
  • steeds meer bekend wordt over de gezondheidsgevolgen en -risico's van windturbines;
  • in het landelijke coalitieakkoord is opgenomen dat er 'heldere afstandsnormen' voor de bouw van windturbines op land komen;
  • deze afstandsnormen eind 2022 aan de Tweede Kamer zullen worden voorgelegd.

Overwegende dat

  • het voortzetten van plannen met betrekking tot nieuwe windturbines in Drenthe niet aan de orde kan zijn zolang de aangekondigde afstandsnormen nog niet van kracht zijn,

Verzoeken het College van GS

  • alle ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe windturbines in de provincie Drenthe stop te zetten tot de nieuwe landelijke afstandsnormen van kracht zijn."

De motie kreeg onvoldoende steun in het Drents Parlement en is verworpen (9 stemmen voor en 31 stemmen tegen).