search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Begroting 2022 en aangenomen moties

Op woensdag 10 november stond de Begroting 2022 op de agenda van het Drents parlement. Een ruime meerderheid stemde voor de begroting, waarmee deze is aangenomen (voor stemden: VVD, PvdA, JA21, Forum voor Democratie, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, STIP).

Bij de behandeling van de begroting zijn in totaal zes moties in stemming gebracht, waarvan er vijf zijn aangenomen. 

Aangenomen moties

De volgende moties zijn aangenomen.

Motie Frisse doorstart na corona

Ook in 2021 heeft de coronapandemie een ongekend effect gehad op de Drentse samenleving; veel inwoners hebben langdurig te maken (gehad) met gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid en een grote behoefte aan contact en verbinding. In een motie spreken de fracties uit dat zij -net als in 2021- een financiële impuls aan het bevorderen van een 'frissedoorstart na corona' willen geven aan de Drentse samenleving. Een groot deel van de fracties steunde dit voorstel (voor stemden de fracties: PvdA, CDA, D66. VVD, SP, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren, STIP).  

Motie Onderzoek aanvullende maatregelen tegengaan energiearmoede

In Drenthe is 'energiearmoede' een groeiend probleem, doordat mensen met de laagste inkomens vaak in de slechtst geisoleerde huizen wonen. Daarbij komt dat de energielasten in korte tijd buitensporig zijn gestegen. Een aantal fracties dienden hierom een motie in, waar zij het college verzoeken om voortvarend te onderzoeken hoe (in samenwerking met de Drentse gemeenten) maatregelen kunnen worden genomen om energiearmoede in Drenthe te bestrijden. De motie is met ruime meerderheid aangenomen (voor stemden de fracties: PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, CDA, VVD, Partij voor de Dieren, PVV, Sterk Lokaal Drenthe, STIP). 

Motie Knelpuntenpot wonen

Bij veel Drentse gemeenten is een gebrek aan voldoende en kundig personeel een groot knelpunt vormt voor het ontwikkelen van de dringend benodigde woningbouwplannen en transformatieopgaven. Om die reden worden Gedeputeerde Staten in een motie gevraagd om een 'Knelpuntenpot Wonen' in te stellen met als doel de knelpunten die in Drenthe worden ervaren bij het realiseren van nieuwbouw en transformatie te helpen oplossen, zodat snel extra woningen beschikbaar komen. Het merendeel van de fracties steunden de motie (voor stemden de fracties: VVD, PvdA, Sterk Lokaal Drenthe, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, FvD, STIP). 

Motie Schoolpleinen van de toekomst 

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om maximaal € 800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vergroten van
het aantal Schoolpleinen van de toekomst op basisscholen in Drenthe. De motie is met ruime meerderheid aangenomen (voor stemden de fracties: D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, VVD, JA21, ChristenUnie, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren, STIP). 

Motie Niet onder mijn neus (ondermijning)

Het is belangrijk dat inwoners signalen van drugscriminaliteit herkennen en weten te adresseren, aldus de fracties die de motie 'Niet onder mijn neus' indienden. Zij verzoeken het college om in samenspraak met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertice Centrum), de politie en LTO Noord en de Drentse gemeenten tot een Drenthe-brede campagne te komen. De motie is met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen (voor stemden de fracties: ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, JA21, SP, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, PVV, FvD, STIP). 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen