Begroting 2021 en aangenomen moties

Gepubliceerd op: 11 november 2020 21:11

Op woensdag 11 november stond de Begroting 2021 op de agenda van het Drents parlement. Een ruime meerderheid stemde voor de begroting, waarmee deze is aangenomen (voor stemden: VVD, PvdA, Forum voor Democratie, SP, CDA, D66, CU, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, OpDrenthe).

Bij de behandeling van de begroting zijn in totaal vier moties ingediend en in stemming gebracht

Aangenomen moties

De volgende moties zijn aangenomen.

Motie Frisse start na corona

Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken hapert al 8 maanden lang en het einde van die periode is nog niet in zicht. Tal van sociaal-culturele activiteiten waarin vrijwilligers een grote rol spelen, hebben geen doorgang kunnen vinden. Activiteiten in buurt- en dorpshuizen drogen op, financiële tekorten lopen op en vrijwilligers haken af. De fracties PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP en D66 zijn van mening dat het belangrijk is dat dorpen, kernen en wijken in het post corona tijdperk een doorstart kunnen maken en dat sociaal-culturele activiteiten weer opgepakt moeten kunnen worden zonder financiële kopzorgen of gebrek aan vrijwilligers. In de motie 'Frisse start na corona' worden Gedeputeerde Staten verzocht een provinciaal loket open te stellen om financiële steun te verlenen á € 1-,- per inwoner met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 100.000,- per gemeente. De motie is aangenomen (voor stemden de fracties: PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP, D66, VVD, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren en OpDrenthe).  

Motie Burgerparticipatie energietransitie   

De keuzes die de provincie Drenthe en gemeenten maken bij de uitvoering van de 'Regionale Energie Strategie' en de 'Expeditie Energieneutraal wonen' om de gewenste energietransitie in Drenthe vorm te geven, hebben een grote impact op de leefomgeving van inwoners van Drenthe. De fracties CDA en VVD hebben de motie 'Burgerparticipatie energietransitie' ingediend, waarin ze het college van Gedeputeerde Staten verzoeken om samen met de Drentse gemeenten een nieuwe en verdergaande aanpak voor burgerparticipatie bij de besluitvorming te ontwikkelen. Een ruime meerderheid van de fracties stemde voor de motie (voor stemden: CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, OpDrenthe).

Motie Jongeradviesraad

Sinds een aantal maanden zet een groep enthousiaste jongeren zich in voor de provinciale politiek door een Jongerenadviesraad op te richten. In de commissievergadering van 26 oktober vroegen deze jongeren in een videoboodschap om de Jongerenadviesraad op te nemen in de begroting van 2021. De fracties ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, CDA en GroenLinks hebben in de Statenvergadering van 11 november een motie ingediend, waarmee zij uitspreken de Jongerenadviesraad te willen ondersteunen. De motie kon rekenen op brede steun: alle fracties stemden voor.