Hoe verloopt het digitale debat?

Gepubliceerd op: 01 mei 2020 15:05

De komende periode vergadert het Drents parlement digitaal. Dat betekent dat Statenleden en commissieleden vanuit huis via een videoverbinding met elkaar in debat gaan. Net als de fysieke vergaderingen, zijn ook deze digitale vergaderingen live te volgen op de website van het Drents parlement.

Verloop van een fysiek debat

Een fysiek debat verloopt meestal volgens een vast patroon. Eerst vindt een vergadering plaats van een Statencommissie. In de eerste termijn daarvan komen de woordvoerders van de fracties aan het woord. Zij geven aan hoe zij over een voorstel denken en stellen eventuele vragen aan de gedeputeerden. De gedeputeerden reageren hierop. Meestal zijn nog niet alle vragen beantwoord. Daarom volgt een tweede termijn van de commissie, waarin Statenleden of commissieleden opnieuw het woord voeren en politieke standpunten uitwisselen. Dit wordt weer gevolgd door een reactie van de gedeputeerden. Vervolgens worden in een Statenvergadering de politieke keuzes van de fracties duidelijk en wordt er over het voorstel gestemd.

Tijdelijke aanpassing van het debat

Het politieke debat vindt de komende periode digitaal plaats. Om dat goed te kunnen volgen, heeft het Drents parlement een aantal afspraken gemaakt. Zo worden de vergaderingen en de spreektijden per fractie korter en vindt de eerste termijn van het debat schriftelijk plaats. Met deze aanpassingen wil het Drents parlement de digitale vergaderingen zó organiseren dat het voor de inwoners van Drenthe helder is wat de politieke standpunten van de verschillende fracties zijn en welke besluiten uiteindelijk worden genomen.

Eerste termijn Statencommissies (schriftelijk)

Anders dan anders, is nu de eerste termijn van het debat in de Statencommissies schriftelijk van aard. Dit houdt in dat alle fracties een eerste schriftelijke reactie geven op de voorstellen die op de agenda staan. Ook kunnen zij op deze manier vragen stellen aan de gedeputeerden. Dit kunnen 'technische vragen' zijn (vragen over feiten of om verduidelijking), maar ook politieke vragen. De opvattingen en vragen van de fracties én de antwoorden van de gedeputeerden worden op de website van het Drents parlement geplaatst en zijn hiermee voor iedereen toegankelijk*.

Tweede termijn en stemming (digitaal)

De tweede termijn van de vergadering van de Statencommissie vindt vervolgens digitaal plaats. De fracties gebruiken in de tweede termijn de informatie van de eerste termijn om politieke standpunten uit te wisselen.

De vergadering van Provinciale Staten die hierna plaatsvindt, is volledig digitaal. Dan kunnen, net als anders, moties en amendementen worden ingediend. Hierin verschilt het digitale debat niet van een fysieke. Ook de stemmingen gebeuren digitaal. Via de fractievoorzitters wordt kenbaar gemaakt of de Statenleden die deelnemen aan de vergadering voor of tegen het voorstel stemen. Na afloop van de vergadering wordt op de website een overzicht met de stemresultaten geplaatst*.

Meer informatie

De vergaderdata, agenda's en vergaderstukken van de komende digitale vergaderingen, vindt u op deze site onder 'vergaderingen'. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken. Wilt u inspreken op een agendapunt, neemt u dan contact op met de Statengriffie: statengriffie@drentsparlement.nl /0592-365519.

* Ga op de website van het Drents parlement in de menubalk naar 'vergaderingen' en klik vervolgens op de betreffende vergadering.