search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_vvd_301635

Commissie enthousiast over uitwerking motie behoud weide- en akkervogels

Landelijke en internationale onderzoeken laten zien dat het aantal weide- en akkervogels in Nederland, en zeker in Drenthe, schrikbarend afneemt. De fracties GroenLinks, PvdA, SP, D66 , Sterk Lokaal en 50PLUS willen deze tendens tegengaan en hebben op 9 maart 2016 in een motie Gedeputeerde Staten opgenomen om actie te ondernemen tegen deze drastische achteruitgang.

Het college van Gedeputeerde Staten werd in de motie verzocht om – in overleg met alle betrokken partijen, waaronder Stichting Landschapsbeheer Drenthe en vertegenwoordiging van de vrijwilligere Weidevogelgroepen  – te komen tot een plan van aanpak met betrekking tot de weide- en akkervogels in Drenthe.  Vanuit het Drents parlement kreeg de motie brede steun: alle fracties stemden ermee in.

Plan van aanpak

Tijdens de eerste commissievergadering in 2017 stond de uitwerking van de motie 'Behoud weide- en akkervogels in Drenthe' op de agenda.  Twee insprekers gaven in hun reactie aan enthousiast te zijn over het Plan van aanpak, maar plaatsten ook een aantal kanttekeningen.

Zo gaf Jan Nicolaï - namens de Drentse Weidevogelbeschermers -  de commissieleden mee dat het van groot belang is dat op korte termijn een predatiebeheerplan opgesteld wordt. In een predatiebeheerplan staat wat de maatregelen zijn om de weide- en akkervogels in het gebied te beschermen tegen zijn vijanden, waaronder de vos. Lees hier de bijdrage van Jan Nicolaï.

Inspreker Nicolai

Namens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap sprak Aaldrik Pot in.

"In de berichtgeving rondom het plan van aanpak is vooral over weidevogels en predatie gesproken. Wat jammer is, is dat de akkervogels, een groep vogels waar Drenthe zich ook echt mee zou kunnen onderscheiden, wat naar de achtergrond verdwijnt. Ik wil u vragen om juist ook vogels als geelgors, veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs op het netvlies te houden. Met relatief kleine ingrepen is voor die vogels enorm veel winst te halen."

Lees hier de volledige inspraakreactie van Aaldrik Pots.

Vervolg

Het Plan van aanpak staat op woensdag 1 februari 2017 op de agenda van het Drents parlement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen