Permanente Inwonersraad

Gepubliceerd op: 20 juli 2022 14:07

Permanente Inwonersraad in de provincie Drenthe

"Via loting en natuurlijke selectie een Provinciale Inwonersraad instellen die zelf scenario's, thema's en onderwerpen kan aandragen en gevraagd en ongevraagd advies kan geven.
De inwoners worden (parttime) betaald zodat de opkomst hoog is en alle lagen van de bevolking ook de kans, mogelijkheid en motivatie hebben om eraan deel te nemen.
Via complementaire besluitvorming kunnen de leden met elkaar tot een inwonersagenda komen die recht doet aan de inwoners van Drenthe en hun vragen en problemen serieus neemt.
Elke twee jaar wordt er opnieuw geloot of eerder als er leden tussentijds zelf besluiten om af te treden. Zo blijft de inwonersraad fris en ontstaan er minder machtsconcentratie en eventuele belangenverstrengeling.
Leden van de Inwonersraad mogen niet worden ontslagen, omdat iedere stem even belangrijk is. De Inwonersraad 'bestuurt' Drenthe mee en kiest dan ook een (schaduw) College van Gedeputeerden.
De Inwonersraad kan haar voorstellen voorleggen aan de overige inwoners van Drenthe via lokale bijeenkomsten, peilingen en/of interne bindende referenda om hun voorstellen te toetsten en/of erover te besluiten.

Doel is om de inwonersagenda duidelijk te krijgen en deze naast de Politieke agenda te leggen en te kijken in hoeverre deze aanvullend aan elkaar zijn of juist erg van elkaar verschillen en waarom.
De afstand tussen de bestuurlijke werkelijkheid en de werkelijkheid van inwoners is vaak een hele andere. De beleidskeuzes zijn nu vaak gebaseerd op een beperkt aantal opties, terwijl er vaak veel meer opties en oplossingen te bedenken zijn.
Nu werkt dit beleid juist vaak polarisering in de samenleving in de hand, terwijl de politiek juist zou moeten de-escaleren door inwoners werkelijk medebeslissingsrecht te geven.
Transparantie en duidelijkheid over de diverse agenda's, achterliggende intenties en het hieruit voortkomende beleid draagt bij aan de-escalatie en werkelijk gedragen oplossingen en beleid.
Adviezen zijn bij voorkeur bindend en moeten dan ook door de Provinciale Staten worden overgenomen, en als ze niet bindend zijn, moet er duidelijk verantwoordelijkheid door de Provinciale Staten en/of de Gedeputeerden verantwoordelijkheid over worden afgelegd.

Dit voorstel is aanvullend aan het andere agenderingsvoorstel dat pleit voor een VisieCentrum Drenthe.
Het VisieCentrum zorgt voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling, de Inwonersraad zijn diegene die dit ondergaan en dit beleid dan gaan inbrengen in het Parlement en andere organisaties en belangengroepen.

Initiatiefnemer: E. Westerbeek, Emmen

Terug naar overzicht