search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD en CDA: "Nieuwe eisen drainage en waterputten"

Op 22 september hebben de fracties VVD en CDA schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe provinciale eisen m.b.t. het aanleggen van nieuwe en vervangende drainage en het aanleggen van waterputten binnen een afstand van 1500 meter van Natura 2000 gebieden.

"Via de media werden we geconfronteerd met nieuwe eisen die de provincie wil gaan stellen voor het aanleggen van drainage. Zowel voor het aanleggen van vervangende drainage, nieuwe drainage en het aanleggen van waterputten wil de provincie nieuwe eisen gaan stellen en bufferzones aanleggen binnen een afstand van 1500 meter van Natura 2000 gebieden. Binnen deze zones moet er een vergunning worden aangevraagd met daarbij een hydrologisch onderzoek, waarin wordt aangetoond wat de effecten van de drainage en de waterputten zijn op de Natura 2000 gebieden. Deze aanvraag brengt enorme hoge kosten met zich mee.

Aangezien we in Drenthe een behoorlijke oppervlakte aan Natura 2000 gebieden hebben, heeft de invoering van deze vergunning grote consequenties voor veel grondeigenaren in onze provincie. Als voorbeeld noem ik het Fochteloerveen en het Bargerveen. In het Bargerveen loopt het proces voor het aanleggen van een bufferzone nog, maar in het Fochterloerveen is om verdroging van dit gebied te voorkomen al een bufferzone aangelegd. Met deze nieuwe maatregel wordt het omliggende gebied nogmaals getroffen. Dit is ons inziens in strijd met het college programma welke afgelopen voorjaar is vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er een balans moet zijn tussen economie en ecologie. De VVD en de CDA fractie hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Klopt de berichtgeving in de media over de in te voeren maatregel?
  2. Middels welke informatie zijn wij als Staten op de hoogte gesteld van deze maatregel?
  3. Heeft het college een beeld voor welke oppervlakte deze maatregel gaat gelden?
  4. Is het college het eens met de mening van de VVD en de CDA fractie dat de balans tussen economie en ecologie die we met elkaar nastreven niet tot uitdrukking komt met deze voorgestelde maatregelen?
  5. Is het college bereid deze voorgenomen maatregelen aan te passen zodat er een werkbare situatie ontstaat?

Namens de VVD en CDA fractie
Jan Luuk Stel
Klaas Neutel"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen