search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Vacature: collegelid Noordelijke Rekenkamer

Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen zoeken een lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. 

De Noordelijke Rekenkamer

Voor de Noordelijke Rekenkamer (NRK) zijn wij op zoek naar een collegelid (0,1 fte, gemiddeld 4 uur per week).

Algemeen

In 2004 hebben de Provinciale Staten (PS) van Groningen, Fryslân en Drenthe samen de Noordelijke Rekenkamer in het leven geroepen. Op basis van de Provinciewet doet de Noordelijke Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de drie provincies gevoerde bestuur. Sinds de start in 2006 heeft de Noordelijke Rekenkamer meer dan 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen. Deze rapporten ondersteunen de Provinciale Staten bij hun controle op het door Gedeputeerde Staten (GS) gevoerde bestuur. Een vertegenwoordiging van de drie Staten vormt de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer. Deze draagt suggesties aan voor te verrichten onderzoek en bevordert de gecoördineerde provinciale besluitvorming over de Noordelijke Rekenkamer.

Functie Noordelijke Rekenkamer

Het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft drie leden. De leden worden op voordracht van de Raad van Advies benoemd door de drie Provinciale Staten. Het college stelt het onderzoeksprogramma en de rapporten vast. De rekenkamer beschikt over een eigen onderzoeksbureau en (onderzoeks-) budget en kan zowel zelf onderzoeken uitvoeren als onderzoeken (deels) laten uitvoeren. Het bestuur opereert in een dynamische omgeving waarbij het contact met de directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer en de relatie met de drie Provinciale Staten van groot belang zijn voor de effectiviteit van de rekenkamer.

Taken college

De bewaking van de relevantie en onafhankelijkheid van onderzoek;

 • De inventarisatie van onderzoeksvoorstellen, het (laten) opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
 • Op basis van verricht onderzoek rapporteren aan de Provinciale Staten over de conclusies en aanbevelingen;
 • Het onderhouden van de bestuurlijke contacten met de drie Provinciale Staten en andere relevante partijen;
 • Het verzorgen van contacten met de media.

Wij vragen

U heeft een academisch werk- en denkniveau. U bent in staat bestuurlijk en politiek relevante thema's te onderkennen en de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van onderzoeksrapporten te beoordelen. U bent bij voorkeur goed bekend met de cultuur van de noordelijke provincies. U heeft geen (neven)functie die tot substantiële belangenconflicten kan leiden met het doen van onafhankelijk onderzoek naar provinciaal beleid. Bij voorkeur heeft u ervaring met rekenkamerwerk. U bent nadrukkelijk een teamspeler die zich thuis voelt in collegiale verhoudingen en u ziet de waarde van rolvastheid. Gezien de bestuurlijke samenstelling vragen wij voor deze vacature specifiek iemand met aantoonbare ervaring met het doen van (beleids)onderzoek.

Voorts beschikt u over de volgende kennis, ervaring en competenties:

 • Wetenschappelijke ervaring;
 • Oog voor governance, gevoel voor politieke verhoudingen, rolbewustzijn en verbindende kwaliteiten;
 • Naast resultaatgericht ook mensgericht;
 • Eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling;
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Hart voor de publieke zaak;
 • Ruime mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van onderzoeksinformatie;
 • Ervaring in het doen van onderzoek en het beoordelen van onderzoeksopdrachten;
 • Generalist of specifieke kennis van een of meerdere beleidsterreinen van de provinciale overheid (natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, planologie, energie, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt en economie, bestuurlijke organisatie en financiën);
 • Kennis van en ervaring met complexe verhoudingen en processen, in politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisaties en netwerken.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de Noordelijke Rekenkamer zie www.noordelijkerekenkamer.nl.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Voor informatie over de vacature en informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stapert, plv. griffier provincie Drenthe en secretaris Raad van Advies. Haar telefoonnummer is (0592) 36 58 40.

De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar en de honorering vindt plaats in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

De eerste gespreksronde is voorzien in week 7. De tweede gespreksronde is voorzien in week 9. De gesprekken worden gepland in het tweede deel van de middag en het begin van de avond.

Uw brief met c.v. kunt u richten aan de Raad van Advies v.d. Noordelijke Rekenkamer. U kunt reageren tot maandag 8 februari 2021 via werkenbij@drenthe.nl.

logo's provincies

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen