search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Uitvoerig debat over windmolenplan De Drentse Monden en Oostermoer

Op woensdag 14 oktober heeft het Drents parlement zich in een extra Statenvergadering uitgesproken over het voorontwerp-inpassingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Omdat het windpark groter is dan 100 Megawatt valt het windpark onder de rijkscoördinatieregeling. Hierdoor bepaalt niet de provincie, maar het rijk waar de windmolens komen te staan. Minister Kamp heeft de provincie gevraagd om een reactie op het voorontwerp-inpassingsplan

Initiatiefnemers

Het voorontwerp-inpassingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft betrekking op een project van de initiatiefnemers Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Raedhuys Windenergie B.V. De initiatiefnemers willen een windpark met een omvang van 150 Megawatt ontwikkelen en exploiteren in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Rijkscoördinatieregeling

De doelstelling van het Kabinet is 14% duurzame energie in 2020. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 Megawatt aan windenergie op land te realiseren. Het Rijk heeft in overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 Megawatt. Het gebied in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn is daar één van.

Reactie van het college

In de Statenvergadering van 14 oktober heeft het Drents parlement gesproken over de voorgenomen reactie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan minister Kamp. GS stelt in deze reactie dat het voorontwerp-inpassingsplan onvoldoende tegemoet komt aan de belangen van de provincie en haar inwoners. Samengevat vraagt GS om inspanning op de volgende punten:

  1. Geen dubbele lijnopstelling realiseren bij Drouwenermond.
  2. Zoveel mogelijk vrijhouden van LOFAR gebied in de buitenste zone.
  3. Grotere afstand tussen turbines en woonhuizen bij Nieuwediep-Musselkanaal.
  4. Gebiedsfonds en participatiemogelijkheden verder vormgeven.

Reactie van het parlement

Het Drents parlement is blij met de krachtige en kritische bestuurlijke opstelling van het college van Gedeputeerde Staten in de brief. De Statenfracties delen de mening van GS met betrekking tot de 4 bovengenoemde punten. Hoewel alle fracties het van groot belang vinden dat er draagvlak is voor de plannen, beseffen zij dat het in dit stadium niet meer realistisch is dat dit draagvlak er nog komt. "Wat we nu nog kunnen doen, is zorgen dat het voor de omwonenden dragelijker wordt. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten."

winddebat

De opmerkingen die tijdens de vergadering door het Drents parlement gedaan zijn over nieuwe technieken, afstanden, opstellingen e.d., worden toegevoegd aan de reactie van GS aan minister Kamp.

Moties en amendementen

Tijdens het uitvoerige en soms felle debat over het voorontwerp-inpassingsplan zijn 2 moties ingediend. De fractie GroenLinks roept met de motie het college van GS op om uitsluitend vergunningen te verlenen voor zover deze in lijn zijn met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Een minderheid van het Drentse parlement stemde vóór de motie, waarmee de motie is verworpen.
In een tweede motie, ingediend door alle oppositiepartijen (PVV, SP, D66, GroenLinks, 50Plus, Sterk Lokaal) worden GS opgeroepen om gezamenlijk met de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze een kort geding aan te spannen tegen de Staat om de regie over de plaatsing van windturbines terug te halen naar de provincie. Met 18 stemmen vóór en 21 stemmen tegen, kreeg de motie geen meerderheid in het parlement.

Hoe nu verder?

Zowel de provincie (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten), als de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze zullen afzonderlijk een reactie op het voorontwerp-inpassingsplan sturen naar de minister van Economische Zaken.
Vervolgens zal een ontwerp-inpassingsplan gemaakt worden, dat gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld hierop zijn of haar zienswijze te geven. Na afronding van deze fase wordt het definitieve inpassingsplan gemaakt.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen