search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

Vacature Noordelijke Rekenkamer

Provinciale staten van Friesland, Groningen en Drenthe zoeken een voorzitter en een lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer.

De Noordelijke Rekenkamer

Voor de Noordelijke Rekenkamer (NRK) zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een voorzitter (0,2 fte, gemiddeld 8 uur per week) en een lid (0,1 fte, gemiddeld 4 uur per week) van het college van de NRK.

Algemeen

In 2004 hebben de Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Drenthe samen de Noordelijke Rekenkamer in het leven geroepen. Op basis van de Provinciewet doet de Noordelijke Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de drie colleges van GS gevoerde bestuur. Sinds de start in 2006 heeft de Noordelijke Rekenkamer 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen. Deze rapporten ondersteunen de Provinciale Staten bij hun controle op het door GS gevoerde bestuur. Een vertegenwoordiging van de drie staten vormt de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer. Deze draagt suggesties aan voor te verrichten onderzoek en bevordert de gecoördineerde provinciale besluitvorming over de Noordelijke Rekenkamer.

Functie Noordelijke Rekenkamer

Het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft drie leden. De leden worden op voordracht van de Programmaraad benoemd door de drie Provinciale Staten. Het college stelt het onderzoeksprogramma en de rapporten vast. De rekenkamer beschikt over een eigen onderzoeksbureau en (onderzoeks-)budget en kan zowel zelf onderzoeken uitvoeren als onderzoeken (deels) laten uitvoeren.

Taken college

 • De bewaking van de relevantie en onafhankelijkheid van onderzoek;
 • De inventarisatie van onderzoeksvoorstellen, het (laten) opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
 • Op basis van verricht onderzoek rapporteren aan de Provinciale Staten over de conclusies en aanbevelingen;
 • Het onderhouden van de bestuurlijke contacten met de drie Provinciale Staten en andere relevante partijen;
 • Het verzorgen van contacten met de media.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het college en ziet toe op de afhandeling van zaken. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de directeur van de Noordelijke Rekenkamer. Hij/zij fungeert tevens als schakel tussen de provinciebesturen en de Noordelijke Rekenkamer en hij/zij draagt zorg voor een optimale samenwerking, zonder dat de onafhankelijkheid van onderzoek in het geding komt.

Profiel

U heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft aantoonbare ervaring met het openbaar bestuur en met beleidsonderzoek. U bent in staat bestuurlijk en politiek relevante thema's te onderkennen en de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van onderzoeksrapporten te beoordelen.

U bent bij voorkeur goed bekend met de cultuur van de noordelijke provincies, zonder dat hierbij sprake is van rechtstreekse binding met het bestuur van een van de drie provincies of hun (andere) verbonden partijen. Ervaring met rekenkamerwerk is niet per se noodzakelijk; flexibele beschikbaarheid wel.

Voorts beschikt u over de volgende kennis, ervaring en competenties.

 • Eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling;
 • Ruime bestuurlijke ervaring, een uitstekende politieke antenne en rolbewustzijn;
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Hart voor de publieke zaak;
 • Ruime mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van onderzoeksinformatie en ervaring in het beoordelen van onderzoeksopdrachten;
 • Generalist of specifieke kennis van een of meerdere beleidsterreinen van de provinciale overheid (natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, planologie, energie, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt en economie, bestuurlijke organisatie en financiën);
 • Kennis van en ervaring met complexe verhoudingen en processen, in politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisaties en netwerken.

Het bestuur opereert in een dynamische omgeving waarbij het contact met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer en de relatie met de drie provinciale Staten van groot belang zijn voor  de effectiviteit van de rekenkamer. Van de voorzitter wordt daarom in het bijzonder verbindend vermogen verwacht.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de Noordelijke Rekenkamer zie www.noordelijkerekenkamer.nl.

Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer, de heer R. van Maurik. Hij is bereikbaar via (0592) 36 55 19 (secretariaat Statengriffie Drenthe). Informatie over de procedure kunt u opvragen bij de heer L. Zijlstra, HRM-adviseur. Zijn telefoonnummer is (0592) 36 57 73.

De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar en de honorering vindt plaats in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

De eerste gespreksronde is voorzien op 6 en 7 april. De tweede gespreksronde is voorzien op 26 april. De gesprekken worden gepland in het tweede deel van de middag en het begin van de avond.

Uw brief met c.v. kunt u tot en met donderdag 24 maart 2016  sturen aan statengriffie@drentsparlement.nl.

logo's provincies

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen