search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Statenontmoeting: over HEMA en de eenheidsworst

Op woensdag 27 juni stond de Statenontmoeting in het teken van Sterke, Steden en Vitaal Platteland. Een actueel onderwerp onder meer voor de Omgevingsvisie die in oktober in het Drents parlement aan de orde is.

De Statenontmoeting begon met 'feiten en cijfers'. Want hoe zit het in Drenthe met de steden en hun verzorgingsgebieden? Age Stinissen van Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen gaf tekst en uitleg. Via een Quick Scan heeft Stinissen in beeld gebracht wat de relatie is tussen de Drentse steden en hun verzorgingsgebieden. Uit het onderzoek van Stinissen blijkt dat er in Drenthe niet voor niets wordt gesproken over de HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen). In zijn onderzoek had Stinissen Coevorden ook meegenomen. Het essentiële verschil tussen de HEMA-steden en Coevorden is dat het geen verzorgingsgebied buiten de eigen gemeente heeft. De HEMA-steden allemaal wel. Wat verder opvalt is dat de HEMA-steden inwoners er bij krijgen vanuit hun verzorgingsgebieden en op hun beurt inwoners zien vetrekken naar steden als Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Het blijkt dat van de HEMA-steden, Meppel een behoorlijke relatie heeft met Zwolle en Assen een grote relatie met Groningen.

Statenontmoeting Sterke Steden - presentatie

Na de 'feiten en cijfers' kwam een beschouwing over het (toekomst)perspectief van de HEMA-steden. Die beschouwing, samengevat in een paper, is uitgewerkt door Arjen Edzes en Sierdjan Koster. Beide heren zijn economisch geograaf en zijn verbonden aan de RUG. Koster begon zijn verhaal wereldbreed om vervolgens in te zoomen op Drenthe. Hij schetste de gevolgen van de kenniseconomie, voortgedreven door de ICT-ontwikkeling. Dit houdt in dat ontwikkeling van ideeën tegenwoordig de boventoon voert en dat in Europa de productie/ fabricage steeds meer afneemt dan wel wordt verplaatst. Dit is een ontwikkeling die we al tientallen jaren zien en die in tempo steeds meer toeneemt. Maar tegen de aanvankelijke verwachting in, zorgt dit er niet voor dat mensen 'footloose' worden. 'Nee, kenniswerkers gaan juist op een kluitje zitten! Werk volgt daarin meer en meer de persoon', aldus Koster.

Waarin zitten daar de kansen en bedreigingen voor de Drentse steden? De zwarte wolk zit er voor de Drentse steden in dat het als 'kenniscluster' geen speler is. De steden zijn daarvoor eenvoudigweg te klein...Voor steden als Amsterdam geldt dit nog wel maar daarbuiten is het mondjesmaat. Specifiek voor Hoogeveen en Emmen geldt, als steden die voornamelijk in de productie actief waren/zijn en met een relatief laagopgeleide bevolking, dat ze het in een kennissamenleving nog steeds behoorlijk voor de kiezen krijgen. Maar de onderzoekers zien ook lichtpuntjes. 'Grote delen van Drenthe hebben een voortreffelijk woon- en leefklimaat. Drenthe kent nog een behoorlijk eigen karakter, koester dat!'

In het verlengde daarvan zijn de adviezen van Edzes en Koster tweeledig. Ten eerste verzilver het zijn van een gebied met een voortreffelijk woon en leefklimaat. Zet dus niet zozeer in op het lokken van de 'grote vissen' qua bedrijvigheid maar lonk meer naar potentieel nieuwe inwoners met een zijn van een mooi woongebied (immers: werk volgt de persoon). Veel mensen hebben een fase waarin in en grote stad wonen aantrekkelijk is, maar er komt ook een fase daarna en daarin heeft Drenthe veel te bieden. Investeer ook in mensen als het gaat om scholing en vaardigheid van de inwoners van Drenthe. 'Want de eigen kracht van de bevolking is doorslaggevend'.

Ten tweede is het devies van de onderzoekers dat de kleinere steden, zoals in Drenthe, er het beste aan doen om zoveel mogelijk af te stemmen. Niet alles hoeft en kan overal. Maar stem af. Doe je dat niet dan vis je als Drentse regio als totaal uiteindelijk achter het net...... En zoek die samenwerking niet alleen onderling maar ook met Zwolle en Groningen. Dit geldt vooral voor Meppel en Assen. De kracht zit dus in de verbinding.

Statenontmoeting Sterke Steden - Statenleden

Kort gezegd komt erop neer dat Drenthe, stedelijk gezien, vooral drijft op de HEMA. De Drentse HEMA heeft echter niet de Hollandse eenheidsworst in de aanbieding. De Drenthe HEMA moet het juist hebben van het eigen karakter per stad. En dit in een combinatie met het vermogen om daarin regio- en provinciegrens overschrijdend samen te werken en te gunnen.

Onder leiding van Edzes werd de Statenonmoeting afgesloten met een 'Lagerhuis Debat'. Door een zestal stellingen kwam een dwarsdoorsnede van hun beschouwing aan de orde. Vormt de Statenontmoeting hiermee de opmaat voor het debat over de omgevingsvisie in oktober?

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen