search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Wijziging Dienstenrichtlijn"

Op 22 juni heeft de SP-fractie vragen ingediend over wijziging van de dienstenrichtlijn.

"In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies om eigen beleid te maken. Nu geldt dat een regel, wet of besluit, die raakt aan commerciële diensten, genotificeerd (gemeld) moet worden bij de Europese Commissie. Op dit moment kan de Commissie daarmee áchteraf besluiten dat iets in strijd is met de dienstenrichtlijn.

Dit wordt nu omgedraaid: nog voordat een besluit of maatregel wordt genomen, moet er dan toestemming zijn van de Europese Commissie. Minimaal drie maanden van tevoren moet een voorstel ter toetsing gemeld worden aan de Europese Commissie. Zolang zij dit bestudeert, mag de gekozen volksvertegenwoordiging nog géén besluit nemen (standstill-clausule). Wel is er een spoedprocedure mogelijk. In gevallen van urgente maatregelen in het kader van publiek beleid, veiligheid en milieuverontreiniging mag een lidstaat wel overgaan tot het aannemen van een dergelijke maatregel zonder het oordeel van de Commissie af te wachten. De notificatieverplichting blijft wel gelden, maar achteraf, net zoals nu het geval is. In verband met het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  • Welke van onze provinciale werkzaamheden vallen allemaal onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?
  • Klopt het dat alle genomen besluiten die onder het dienstenverkeer vallen momenteel door de provincie gemeld worden aan de Europese Commissie? Zo ja, om hoeveel meldingen per jaar gaat het? Zo nee, waarom niet?
  • Indien deze meldingen door de provincie worden gedaan, hoeveel fte kost dat aan ambtenaren?
  • Bent u bekend met de wijziging van deze meldingsplicht ('nofiticatieverplichting') waarover momenteel wordt onderhandeld in de Europese Unie? Zo ja, vindt u het ook niet schokkend dat deze melding nu drie maanden voor het besluit moet worden genomen al richting de Europese Commissie moet?
  • Betekent deze wijziging dat we voor een beslissing eerst drie tot zes maanden moeten wachten op goedkeuring uit Brussel? Zo ja, deelt u mijn mening dat we dit niet mogen laten gebeuren?
  • Bent u het met mij eens dat dit gaat leiden tot ellenlange vertraging (drie tot zes maanden!) en dat dit het democratische proces van onze provincie ondermijnt?
  • Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat ons democratisch proces niet wordt lamgelegd? Bent u het ermee eens dat we bij de IPO en/of de minister aan de alarmbel moeten trekken? Zo ja, gaat u hierop zo snel mogelijk actie ondernemen?
  • Bent u het met mij eens dat het dwingende karakter dat ze willen introduceren gaat leiden tot hogere administratieve lasten en kosten voor de provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met mij eens dat de provincie niet moet opdraaien voor bemoeienis van Brussel?
  • Kunt u een overzicht maken van de op stapel zijnde besluiten die onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen, zodat we een beeld krijgen hoe verreikend dit is? In afwachting van uw reactie,

namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen