search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Bodemdaling"

Op 27 november heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over bodemdaling.

"Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) heeft dinsdag 20 november nieuwe bodemdalingskaarten van Nederland gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de bodemdaling aanzienlijk sneller gaat dan verwacht. Vooral in veen- en kleigebieden speelt het probleem, waarbij in Drenthe de omgeving Emmen, regio Nieuwlande en het gebied rond Wilhelminaoord de sterkste bodemdaling gaat kennen de komende tijd. Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen. Ook delfstoffenwinning speelt een rol.

Afgelopen zomer was de droogte extreem. Om oogsten (gedeeltelijk) te redden, is er onder andere gebruik gemaakt van grondwater om gewassen te beregenen. Hier is veel gebruik van gemaakt, waardoor er meer dan andere jaren oppervlaktewater en grondwater is gebruikt. De langdurige effecten op het grondwaterpeil zijn onduidelijk.

Daarnaast werd afgelopen week bekend dat de minister toestemming heeft gegeven voor verhoogde gaswinning in met name de kop van Drenthe. Ook dit zal, los van andere ongewenste effecten, effect hebben op de bodem.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Deelt u de zorg van de PvdA-fractie dat gaswinning en grondwateronttrekking de bodemdaling in Drenthe versterkt? Zo nee, waarom niet?
  • Afgelopen zomer is er veel grondwater en oppervlaktewater gebruikt. Ziet u dit als een gewenste situatie? Zo nee, kunt u aangeven hoe u hier in de toekomst mee om wil gaan?
  • Kunt u aangeven wat de structurele effecten zijn op de bodem wanneer er zo intensief gebruik wordt gemaakt van het grondwater als afgelopen zomer?
  • De gaswinning in Zuidwest-Drenthe en Noord-Drenthe versterkt de bodemdaling. Dit kan effecten hebben op woningen. Bent u bereid dit nogmaals bij de minister onder de aandacht te brengen, met daarbij meenemend het onderzoek van NCG?
  • Ziet u juridische discussie ontstaan voor woningeigenaren wanneer door verdroging of delfstoffenwinning schade ontstaat aan hun woning? Kunt u aangeven wat voor gevolgen dit kan hebben voor inwoners van de provincie Drenthe?
  • Wilhelminaoord, waar de bodemdaling het meest optreedt, is een belangrijk onderdeel van het (toekomstige) Unesco Werelderfgoed. Kunt u aangeven welke effecten en risico's er zijn door de effecten van de bodemdaling?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers, Maaike Bakker, Hendrikus Loof"

Betrokken statenleden

Zwiers
Dhr. P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO
Bakker
Mevr. M. Bakker Statenlid MEER INFO
Loof
Dhr. H. Loof Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen