Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Gebruik pesticiden in grondwater- beschermingsgebieden"

Gepubliceerd op: 14 mei 2024 09:05

Op 12 mei hebben de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes vragen gesteld over het gebruik van pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden.

"Afgelopen vrijdag publiceerde het dagblad Trouw een onderzoek naar naleven van de Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van pesticiden van Natuur & Milieu. Daaruit blijkt dat de overheid wettelijke regels aan haar laars lapt, volgens Natuur & Milieu. Bijvoorbeeld in het Drentse grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos, op de Hondsrug waar het drinkwater voor Emmen wordt geput is 60 procent van de grond in gebruik voor landbouw (grasland maar ook akkers). Op ruim een kwart van het gebied (28 procent) worden gewassen geteeld uit de top 20 van de meest bespoten teelten, bijvoorbeeld lelies en bloembollen.
Hierover hebben we de volgende vragen:

  • Kunt u aangeven waarom genoemde teelten die in de top 20 van meest bespoten teelten staan worden toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden?
  • Kunt toelichten wie hierop moet handhaven?
  • Kunt u toelichten waarom dit niet gehandhaafd wordt?
  • Ook worden er summiere bufferstroken gehanteerd, namelijk slechts een halve tot anderhalve meter. In grondwaterbeschermingsgebieden moet meer afstand worden gehanteerd, bijvoorbeeld 20 meter. Kunt u aangeven waarom er niet meer afstand in acht wordt genomen en waarom dit niet gehandhaafd wordt?
  • Ook in Natura2000 gebieden wordt volgens het onderzoek landbouwgif gebruikt, kunt u toelichten hoe het kan dat in deze kwetsbare gebieden, zoals Drents-Friese Wold en Drentsche Aa, het telen van gewassen die veelvuldig bespoten worden toegestaan worden?
  • Bent u het met ons eens dat natuurherstel in de knel komt doordat er enerzijds geld wordt uitgegeven aan natuurherstel en anderzijds landbouwgif in diezelfde natuur wordt gebracht?
  • In 2027 moeten we voldoen aan de KRW, kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen om hieraan te voldoen, met het oog op dit rapport?
  • Bent u het met ons eens dat het volstrekt onacceptabel is dat grondwaterbeschermingsgebieden blootgesteld worden aan landbouwgif waardoor de natuur aangetast wordt én onze inwoners gezondheidsrisico's lopen doordat het landbouwgif in het drinkwater komt en in de bodem en in oppervlakte water?


Namens de fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes,

Siska Peeks (Partij voor de Dieren)
Sam Pormes (LijstPormes)"