search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks en PvdA: "Grondgebruik in het stroomgebied van de Drentse Aa"

Op 9 juni hebben de fracties van GroenLinks en PvdA vragen gesteld over het grondgebruik in het stroomgebied van de Drentse Aa.

"Het stroomgebied van de Drentse Aa is een van de bekendste Drentse natuurgebieden. Het gebied heeft de status van Nationaal Park en is van groot belang voor de publieke drinkwatervoorziening voor bijna een kwart miljoen inwoners van Groningen en Drenthe. De afgelopen jaren wordt een verschuiving in het grondgebruik in het stroomgebied van de Drentse Aa waargenomen. Grasland wordt omgevormd naar akkerland, waar vaak hoog salderende gewassen op worden verbouwd (lelie-, bollen- en uienteelt). Voor deze intensieve vormen van landbouw wordt ingegrepen in de natuurlijke bodemgesteldheid en in de waterhuishouding. Omwonenden en natuurorganisaties spreken hun zorgen hierover uit.

Naar aanleiding van deze veranderingen in het grondgebruik in het stroomgebied van de Drentse Aa en de mogelijk verstrekkende gevolgen daarvan voor de omgeving hebben de fracties van GroenLinks en PvdA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte van verschuivingen in het grondgebruik van grasland naar akkerland in het stroomgebied van de Drentse Aa? Zo ja: kunt u een indicatie geven van de mate waarin deze verschuiving optreedt?
  • Wat is de mening van het college over de geconstateerde toename van het areaal hoog salderende gewassen in het stroomgebied van de Drentse Aa?
  • Is het college bekend met aanpassingen aan bodem en waterhuishouding t.b.v. teeleisen van hoog salderende gewassen?
  • Acht het college deze verschuivingen en aanpassingen wenselijk gezien de impact op de biodiversiteit in het gebied?
  • Hoe kijkt het college aan tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting voor hoog salderende gewassen in relatie tot de biodiversiteit en de waterkwaliteit in het gebied en de drinkwaterwinning?
  • Hoe verhoudt zich dit tot de in de Kaderrichtlijn Water en de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming gestelde doelen t.a.v. het verminderen van het gebruik ervan met 95% in 2023 t.o.v. 2012?
  • Is college van GS bereid een oproep aan de minister te sturen voor een betere handhaving op het middelengebruik? Met name op de onderdelen gebruik van de juiste middelen en op de juiste manier!
  • Wat is de stand van zaken op het gebied van UPDA en waar liggen de uitdagingen in dat kader?
  • Wat doet GS op het gebied van handhaving van de toename van waterputten in het gebied die niet zijn aangemerkt als bestaand gebruik?
  • Ziet het college verdere mogelijkheden de waterkwaliteit van het stroomgebied van de Drentse Aa verder te verbeteren? Zo ja: welke; zo nee: waarom niet?

 

de fractie van GroenLinks, Elke Slagt-Tichelman 

de fractie van de PvdA, Rudolf Bosch"

 

Betrokken statenleden

E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO
R.a.a. Bosch
R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen