search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "Aanvullende vragen TT-circuit"

Op 29 oktober heeft de fractie van GroenLinks aanvullende vragen gesteld m.b.t. het TT-circuit.

"Op 11 juni 2018 stelde onze fractie vragen over het TT convenant. Deze vragen heeft u beantwoord op 10 juli 2018. Gedeputeerde Staten schrijven daarin: "Aanleiding voor het aantrekken van de externe adviseur was het gevolg van de constatering bij de deelnemers dat er onvoldoende chemie tussen de partners zou zijn en dat de verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten onderling verschillen."

De stichting Geluidhinder Baggelhuizen heeft op 18 september 2018 ingesproken tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. Zij geven aan: "In november 2017 zijn de resultaten bekend geworden van de zogenaamde 1-meting binnen het Convenant, een herhaling van de identieke enquête van 2012, de zgn. 0-meting. De enquête is over 2800 huishoudens verspreid." In het Convenant is de zorgplicht door gemeente en provincie opgenomen: "Zorgplicht overheden in relatie tot de geluidhinder — 4.2 De provincie Drenthe en de gemeente Assen dragen met inachtneming van wet- en regelgeving samen met partijen zorg voor het verminderen van de geluidhinderbeleving in het plangebied." Bovendien staat daarin de 12-dagenvergunning, o.a.: "Het TT Circuit Assen krijgt een 12-dagenvergunning uitgaande van 12 dagen type A [...], waarvan maximaal 6 dagen type 1B [...] Type 1A en type 1B-activiteiten vinden slechts plaats op donderdag t/m zaterdag tussen 8.00 en 21.00 uur (waarbij akoestisch relevante activiteiten om 19.00 uur beëindigd moeten zijn) en op zondag tussen 8.00 en 19.00 uur."

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft u de resultaten van de zogenaamde "1-meting" in uw bezit? Zijn deze aan Provinciale Staten gezonden of wilt u dat alsnog doen?
  • Is de geluidhinderbeleving in het plangebied in de afgelopen jaren verminderd? Zo ja, vindt u dat u voldoende invulling heeft gegeven aan de genoemde zorgplicht en waarom? Zo nee, bent u voornemens aanvullende maatregelen te treffen deze geluidhinderbeleving te doen verminderen?
  • Wat is het advies geweest van de "externe adviseur"? Heeft dit een concreet plan opgeleverd en kunt u dit met de Staten delen?
  • Wat zijn de verwachtingen van de provincie ten aanzien van de uitkomsten van het convenant en het -partneroverleg?
  • Kunt u dit kwantificeren tot een doel in een afname voor de ervaren geluidhinder?
  • Heeft u in beeld hoeveel ruimte het circuit (gemiddeld over de afgelopen 5 jaar) gebruikt voor activiteiten die vallen binnen de 12-dagenvergunning?
  • Bent u bereid onafhankelijk onderzoek te vragen om mogelijke maatregelen te onderzoeken voor afname van de ervaren geluidhinder?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen