Forum voor Democratie en PVV: "Ontwerp PIP Drentse zonneroute A37"

Gepubliceerd op: 12 augustus 2021 15:08

Op 12 augustus hebben de fracties van Forum voor Democratie en PVV vragen gesteld over het ontwerp PIP Drentse zonneroute A37.

"Op 30 juni en 28 juli heeft de Raad van State in de lijn van de eerdere uitspraken van het Hof van Justitie van de EU ( d' Oultremond en Nevele) uitspraken gedaan inzake de toepassing van onder meer de Strategische Milieu Beoordelings (SMB) richtlijn van de EU. Deze uitspraken slaan niet alleen op windparken maar hebben evenzeer gevolgen voor alle plannen en projecten die vallen onder de definitie van de EU richtlijnen, zoals zonneparkinitiatieven. De uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 heeft ingrijpende gevolgen voor opzet en inhoud van een milieueffectrapportage. Volstond het onder het regiem van de voorschriften van het Activiteitenbesluit om in een project-MER aan te tonen dat het geplande plan kon voldoen aan de eisen van die voorschriften (al dan niet met de inzet van mitigerende maatregelen), thans (nu die voorschriften niet meer gelden) moet er in de milieueffectrapportage worden aangetoond dat een voorgenomen plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de kwaliteit van het milieu, daaronder begrepen het woon- en leefklimaat van omwonenden. Omdat deze eis voortvloeit uit de SMB-richtlijn van 2001, levert het niet voldoen aan die eis eveneens strijd op met het Unierecht. Dit proces moet ook worden doorlopen ten aanzien van zonneparken in de provincie Drenthe. Als dit niet gebeurd is dat een ernstige bestuurlijke omissie en inbreuk op het beginsel van Unietrouw.

Onze vragen zijn er op gericht vast te kunnen stellen of door de provincie is en/of wordt voldaan aan de SMB-richtlijn in het besluitvormingsproces van de PIP Drentse zonneroute.

  • Heeft het college adviezen ontvangen en/of ingewonnen over de impact van de uitspraken van de Raad van State van 30 juni en 28 juli inzake het toepassen van het EU·recht op de industriële windturbineparken in Delfzijl en Houten/Goyerbrug? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u deze adviezen op de snelst mogelijke termijn delen met de staten en aan onze fracties toezenden?
  • Hoe past of hoe gaat het college de SMB richtlijn toepassen in het besluitvormingsproces van de PIP Zonneroute. Als het college van mening zou zijn dat de SMB richtlijn niet van toepassing is op de PIP zonneroute willen onze fracties de aan dat standpunt'ten grondslag liggende juridische adviezen ter beschikking krijgen. Wilt u deze op zo kort mogelijke termijn delen met de staten en onze fracties doen toekomen?
  • Realiseert het college zich dat het Verdrag van Aarhus, door Nederland geratificeerd en ook vastgelegd in EU richtlijnen, geldt voor de PIP? Zo ja, hoe past, danwel hoe gaat het college deze toepassen zodat sprake is van een invloed van de burgers in een vroegtijdig stadium, conform de verdragsverplichtingen? 
  • Heeft het college kennis van het loyaliteitsbeginsel (Unietrouw) vastgelegd in het EU oprichtingsverdrag en wil het college mede op grond daarvan handelen naar de verplichting het EU recht voorrang te geven op het nationaal recht en uitvoering aan EU wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet en welke juridische adviezen liggen aan dit standpunt ten grondslag? Wilt u deze op zo kort mogelijke termijn delen met de staten en onze fracties doen toekomen? Zo ja, hoe borgt of hoe gaat het college het nakomen van de EU wet- en regelgeving in het besluitvormingsproces van de PIP zonneroute borgen?
  • Hoe ziet het college de ontwerp PIP zonneroute in relatie tot de RES? Wordt het plan gelegitimeerd (geheel of gedeeltelijk) door gemeentelijke besluitvorming? Wat zijn de standpunten van de betrokken gemeenteraden?
  • Deelt het college met ons de staatsrechtelijke visie dat vanuit het hoofdschap van de gemeenteraad het evident is dat een ingrijpende gemeentelijke energie-transitie van deze omvang in alle fases behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad van de betrokken gemeenten? Zo nee, welke staatsrechtelijke adviezen liggen aan uw opvatting ten grondslag en wilt u deze op zo kort mogelijke termijn met de staten delen en aan onze fractie doen toekomen?
  •  Hoe wil het college voorkomen dat de RES-aanpak onrechtmatig is omdat de besluitvorming in de beginfase bij uw college en zo mogelijk bij de collegês van b en w ligt en niet bij de volksvertegenwoordigingen? 

Namens de fracties van FvD en de PVV
Hendrikus Velzing
Nico Uppelschoten"