search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Provinciale investeringen in sensortechnologie"

Op 30 november heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de provinciale investeringen in sensortechnologie.

"Op 24 en 25 november jl. publiceerde het Dagblad van het Noorden een tweetal artikelen inzake Sensor City en de uitgaven van de provincie Drenthe aan dat project. Uit de artikelen blijkt dat de provincie maar een zeer klein bedrag kan terugverwachten nadat er voor tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd is. D66 heeft in zowel de huidige als de vorige periode kritisch tegenover dit dossier gestaan. Zo vroeg onze fractie in 2014 het college al om een plan om de eventuele successen van sensortechnologie te behouden voor onze provincie.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen betreffende dit dossier en de publicaties daarover, heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  • In hoeverre herkent het college zich in het door de artikelen geschetste beeld?
  • Hoeveel geld heeft de provincie Drenthe precies geïnvesteerd in projecten in het kader van het Sensordossier? Kunt u middels een overzicht van opbrengsten en kosten per project nader toelichten waaraan deze middelen besteed zijn?
  • Er is in het kader van dit dossier gewerkt met contractafspraken die achteraf niet waterdicht bleken te zijn (het niet vastleggen van octrooien en patenten). Hoe zijn deze contracten tot stand gekomen? Is er van buiten de organisatie advies gevraagd bij het opstellen van deze contracten? Zo ja, waaruit bestond dit advies? Zo nee, waarom niet?
  • In de artikelen in het DvhN wordt het beeld geschetst dat de oud-directeur van INCAS³, met behulp van Drentse subsidiegelden en leningen, een winstgevend privébedrijf heeft kunnen opzetten in Canada. In hoeverre is dit beeld naar uw weten correct? Welke stappen overwegen GS te nemen om die gelden (deels) terug te vorderen?
  • De oud-directeur van INCAS³ heeft, namens INCAS³, dus namens Drenthe, deelgenomen aan een handelsmissie in mei/juni 2015. De provincie Drenthe blijkt letterlijk en figuurlijk niet op de kaart te hebben gestaan bij die bijeenkomst. Was het college van GS op de hoogte van deze situatie? Zo ja, wat hebben GS ondernomen om deze situatie aan de kaak te stellen? Zo nee, hoe kan het dat deze omissie aan de aandacht van GS is ontsnapt?
  • In het artikel is te lezen dat een ambtenaar van de provincie actief betrokken is geweest bij het verstrekken van middelen (€50.000), door een onderzoek te gunnen aan een kennis, tegen de wens van de gedeputeerde in. Was het college van GS hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de opvatting van dit college over een dergelijke betrokkenheid en handelen van een ambtenaar? Welke stappen heeft dit college indertijd ondernomen? Zo nee, hoe heeft dit voorval aan de aandacht van GS kunnen ontsnappen?
  • Hoe gaat het college van GS ervoor zorgen dat situaties zoals de bovenstaande geschetste kwestie in de toekomst voorkomen kunnen worden?

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen