search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

D66, GL en PvdA: "Bestrijdingsmiddelengebruik in land- en tuinbouw"

Op 13 februari hebben de fracties van D66, GroenLinks en de PvdA vragen gesteld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

"De fracties van GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid constateren een toenemende maatschappelijke onrust over de gevolgen van het gebruik van pesticiden van met name in de land- en tuinbouw. Onlangs verscheen een rapport(1) van Duitse en Nederlandse onderzoekers over de enorme achteruitgang van de diversiteit en hoeveelheid insecten in Duitsland. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt daarin als één van de mogelijke oorzaken aangewezen. Ook het gebruik van glyfosaat is momenteel onderwerp van een maatschappelijke discussie.

In statistieken van het CBS over gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen uit 2016(2) zien we dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen per hectare zijn toegenomen terwijl het aantal hectares landbouwgrond is afgenomen. Met name het gebruik in de bloembollenteelt laat een forse groei zien in Drenthe. CBS-statistieken over grondgebruik in Drenthe(3) tonen aan dat er in de afgelopen jaren een groot aantal hectares landbouwgrond is omgezet naar tuinbouwgrond.

Geconstateerd kan ook worden dat er onlangs gesprekken met vele belanghebbenden zijn gestart om te komen tot een versterking van de biodiversiteit in relatie tot de verduurzaming van de landbouw. Een onderwerp die daarbij voortdurend aan de orde komt is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook PS heeft medio 2017, d.m.v. het unaniem aannemen van de Boerenlandvlindermotie, aangegeven dat de biodiversiteit dient te worden verbeterd.

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben over de kwaliteit van het oppervlaktewater hun zorgen daarover aan uw college op 4-11-2016 (beantwoord op 7-12-2016) en op 19-4-2017 (beantwoord op 7-5-2017) schriftelijke vragen gesteld.

Nu blijkt dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet alleen effect heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater maar ook op de biodiversiteit en daarom willen wij de volgende aanvullende vragen stellen:

  • Heeft de provincie zicht op de hoeveelheid landbouwgrond die recent is omgezet in tuinbouwgrond en specifiek voor bloembollen- c.q. lelieteelt in Drenthe?
  • U geeft in uw beantwoording op de schriftelijke vragen van GL, SP, D66 en PvdA aan: dat de kaders voor het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen Europees zijn vastgelegd. Hierdoor is de ruimte voor de landelijke en regionale overheid voor sturing op het gebruik van middelen beperkt. Beperkt betekent in ieder geval dat er mogelijkheden zijn of dat u die ziet. Kunt u aangeven welke mogelijkheden u wel ziet binnen de Europese kaders?
  • U deelt in de beantwoordingsbrief ook uw zorg met ons of de huidige ingezette maatregelen wel voldoende zijn om de kwaliteitsverbetering te bereiken. Bent u dan ook, naast de genoemde intensivering van het onderzoek, bereid tot het nemen van aanvullende maatregelen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om met de sector te verkennen of vrijwillige beperking van bestrijdingsmiddelen een optie is?
  • In de Drentsche Aa is een spuitvrije zone van 5 meter opgenomen. Heeft dit ook geleid tot verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Deltaplan biodiversiteitsherstel en worden de provincies daar ook bij betrokken?

1 http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0185809&type=printable

2 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82886NED/table?ts=1518463796803

3 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80780ned/table?ts=1518464045615

 

Namens de fracties van:

GroenLinks – Henk Nijmeijer

D66 – Jordy Tuin

PvdA – Maaike Bakker

Betrokken statenleden

Nijmeijer
Dhr. H.R. Nijmeijer Statenlid MEER INFO
Tuin
Dhr. J. Tuin Statenlid MEER INFO
Bakker
Mevr. M. Bakker Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen