search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag PvdD: “Zorgen om droogte in Drenthe”

De Partij voor de Dieren heeft aangekondigd om tijdens de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid (6 mei) een vraag te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten over de droogte in Drenthe.

"2020 lijkt een jaar te worden waarop wederom te weinig water beschikbaar is voor natuur en landbouw gedurende het groeiseizoen. Nadat er in de wintermaanden veel regen is gevallen en jaarrond niet minder regen schijnt te vallen, is het nu voor het derde jaar op rij toch heel droog in Drenthe en dit dreigt een groot probleem te worden. Niet alleen planten en dieren komen in waternood, maar het gevaar voor natuurbranden is ook aanzienlijk op dit moment.

De provincie is bevoegd gezag m.b.t. de gezondheid en werkgelegenheid en is bevoegd gezag met betrekking tot het grondwater in Drenthe. Voor het industrieel onttrekken van water aan het grondwater bij een grotere hoeveelheid dan 150.000 m3, voor drinkwater en voor WKK systemen, is een provinciale vergunning nodig. Overige onttrekkingen zijn meldingsplichtig of vergunningsplichtig bij het waterschap.
Vraag: Heeft de provincie Drenthe er alles aan gedaan om deze droogte te voorkomen? We worden graag op de hoogte gesteld van de aanpak(ken) die de provincie heeft opgesteld en die (worden) uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van het grondwater en het voorkomen van droogte. Te denken valt daarbij aan het beter vast houden van water in de bodem, en het aanpassen van de verdrogingsreeks (natuur boven waterintensieve teelten). Met andere woorden: Welke maatregelen worden op dit moment genomen en welke gevolgen heeft dit voor de landbouw (akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, sierteelt), de natuur en de drinkwatervoorziening in Drenthe?

Partij voor de Dieren" 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen