search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA en GroenLinks: "Niet welkom zijn van edelhert"

Op 14 juli hebben de fracties PvdA en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het niet welkom zijn van het edelhert.

"Op dinsdag 27 juni 2017 lazen wij op RTV Drenthe dat het edelhert niet welkom is in het Drents-Friese Wold. Op woensdag 28 juni deed gedeputeerde Jumelet hierover een mededeling aan de Staten, waarop GroenLinks meteen een debat aanvroeg in september.

In de brief van GS over de Soorten Effect Rapportage met betrekking tot de mogelijke herintroductie van Groot Wild lezen wij nadere informatie. Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties een aantal aanvullende vragen.

In 2014 hebben de Staten zich uitgesproken vóór de komst van edelherten naar Drenthe, mits de Soorten Effect Rapportage positief zou uitvallen. Die SER was positief, de edelherten blijken van toegevoegde waarde voor het Nationaal Park en dus voor Drenthe. Nu blijkt de stuurgroep het niet eens te kunnen worden over de te nemen maatregelen om de lasten voor de landbouw te beperken en besloten te hebben dat er geen edelherten komen in het Drents-Friese Wold.

De PvdA en GroenLinks zijn van mening dat er wel gewerkt moet worden aan de komst van edelherten naar Drenthe. Uiteraard moet daarbij oog zijn voor de lasten die die komst wellicht ook met zich mee gaat brengen. Zo moet er een goede regeling komen voor landbouwschade en moet er aandacht zijn voor de verkeersveiligheid.

Wij hebben daarover de volgende vragen aan het College:

  • Is GS het met ons eens dat de positieve Soorten Effect Rapportage een duidelijke positieve stap is op de weg naar de komst van edelherten naar Drenthe?
  • Kan het college ons inzicht geven in de discussie binnen de stuurgroep die heeft geleid tot dit besluit? Welke afvaardiging(en) hebben bezwaar tegen de komst van edelherten naar het DFW en om welke reden(en)?
  • Er is geen "volledig draagvlak"; kunt u aangeven of draagvlak ontbreekt bij één of enkele partijen, dan wel een sterkere verdeling in de stuurgroep?
  • Is de stuurgroep bevoegd om een dergelijk besluit te nemen? Wat heeft deze beslissing voor gevolgen voor het verdere proces? Is een proces tot herintroductie mogelijk zonder volledig draagvlak in de stuurgroep?
  • Welke afspraken had u gemaakt, voorafgaand aan het bericht van de stuurgroep, met provincie Fryslân over het te volgen proces?
  • Hoe kijkt GS er tegen aan dat een kleine groep ondernemers een ontwikkeling lijkt te blokkeren die door de politiek en een meerderheid van de omwonenden gewenst wordt, goed is voor de economie en het ecosysteem, en waarvan de nadelen beheersbaar zijn?
  • De PvdA en GroenLinks beseffen dat een positieve instelling van de stuurgroep van groot belang is voor het proces dat moet leiden tot de komst van edelherten naar Drenthe. Wat gaat GS doen om er voor te zorgen dat de stuurgroep haar besluit herroept en weer verder praat over oplossingen om de nadelen te beperken en/of te compenseren?

Wij vragen u, met het oog op het reces, deze vragen vóór het debat in de Statencommissie Omgevingsbeleid op 6 september schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fracties van

PvdA en GroenLinks

M. Bakker en J.N. Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen