search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Verouderde machines techniekonderwijs

Op 6 oktober heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de problematiek in het Drentse techniekonderwijs.  

"In een artikel van het Dagblad van het Noorden d.d. 21 september 2017 wordt bericht over de sterk verouderde machines die worden gebruikt in het techniekonderwijs op Drentse en Groningse VMBO's.

Scholieren van deze opleidingen moeten hun vak leren op machines die soms meer dan veertig jaar oud zijn. Veel opleidingen kampen bovendien met defecte machines, wat het onderwijs natuurlijk niet ten goede komt. De financiële middelen die de scholen van het ministerie van OC&W ontvangen voor investeringen in het machinepark zijn ontoereikend voor de modernisering van het machinepark van de VMBO's. Door het dalen van leerlingenaantallen als gevolg van krimp worden de investeringen per leerling bovendien steeds hoger, waardoor een aantal techniekopleidingen in Drenthe in de aankomende jaren dreigen te verdwijnen.

Om voldoende en goed opgeleide vakkrachten, waarnaar vanuit het Drentse bedrijfsleven veel vraag is, op te kunnen leiden, is volgens de VMBO's modernisering van de machines hard nodig. Het updaten van de machines is volgens de scholen nodig om leerlingen op te leiden die technische kennis hebben over bijvoorbeeld domotica, maar ook over technische installaties in het kader van de verduurzaming van de Drentse economie, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Gezien het belang van verduurzaming en innovatie, dat ook in het collegeprogramma wordt onderstreept, en het belang van goed en modern techniekonderwijs voor de kansen van toekomstige generaties op de (Drentse) arbeidsmarkt, heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Is het College op de hoogte van deze problematiek in het Drentse techniekonderwijs?
  • Onderschrijft zij het belang van de door de PvdA noodzakelijk geachte moderniseringsslag die nodig is om leerlingen in het VMBO op te leiden voor de snel veranderende vraag naar technisch geschoold personeel, dat overweg kan met moderne en innovatieve technieken?
  • Zo ja, is het College bereid om – in overleg met de scholen – de scholen te ondersteunen, zodat het techniekonderwijs in Drenthe toekomstbestendig en aantrekkelijker gemaakt kan worden?
  • Zo nee, waarom niet?

De PvdA-fractie wacht met belangstelling de beantwoording van deze vragen af.

Met vriendelijke groet,

Rudolf A.A. Bosch, PvdA Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen