PvdA: "Toegankelijkheid subsidieregelingen"

Gepubliceerd op: 03 december 2021 13:12

Op 3 december heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over toegankelijkheid van subsidieregelingen.

"In november 2018 werd de motie "Toegankelijkheidsparagraaf' aangenomen. Doel ervan was om toegankelijkheid als vast thema bij subsidieverleningen mee te nemen. Bij brief van 12 februari 2019 gaf het college van GS aan hoe zij uitvoering wilde geven aan de motie: 1. Bij het ontwikkelen van nieuwe subsidieregelingen wordt vanaf nu structureel de vraag beantwoord of het onderwerp Toegankelijkheid als toetsingscriterium of als aandachtspunt kan worden vastgelegd in de desbetreffende subsidieregeling; 2. Bij de instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van de provincie (zoals bijvoorbeeld het Drents Museum) wordt het thema Toegankelijkheid opgenomen in het "Programma van Eisen" en worden hier indien mogelijk prestatieafspraken over gemaakt; 3. Bij aanbestedingen/opdrachten waar toegankelijkheid onderdeel kan uitmaken van de opdracht, wordt deze opgenomen in het beoordelingskader van de uitvraag.

We zijn nu 2,5 jaar verder en wellicht is dit een goed moment om te kijken hoe aan dit voornemen uitvoering is gegeven. Hierover hebben wij de volgende vragen:

  • Kan het college een overzicht geven van de regelingen waarin het onderwerp toegankelijkheid als aandachtspunt is vastgelegd (zie bovenstaand punt 1).
  • Kan het college een overzicht geven van instellingen van de programma's van eisen en de prestatieafspraken die zijn gemaakt met gesubsidieerde instellingen en hoe daar uitvoering aan is gegeven door de instellingen (zie bovenstaand punt 2).
  • Kan het college een overzicht geven van de aanbestedingen/opdrachten waar toegankelijkheid deel van uitmaakte en hoe daar uitvoering aan is gegeven.

Namens de PvdA-fractie,
Ralph du Long"