search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Filteren van medicijnresten uit afvalwater"

Op 22 maart heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het filteren van medicijnresten uit afvalwater.

"Deze vragen stellen wij n.a.v. een groot onderzoek om medicijnresten uit afvalwater te filteren dat het Waterschap Vechtstromen verricht samen met Duitse partners. Het project, MikRO geheten, moet aan Nederlandse kant op termijn leiden tot een aanpassing van de rioolwaterzuiverings-installaties. Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en dito zorgvraag in het verschiet zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar groeien. Via de (intensieve) veehouderij komen medicijnresten ook in het oppervlaktewater terecht.

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn op sommige plekken concentraties antibiotica in het water gemeten van het tienvoudige van wat aanvaardbaar is. Sindsdien zijn daar ongeveer de helft van de rioolwaterzuiveringsinstallaties verrijkt met actieve filterkoolinstallaties. Die halen de medicijnstoffen voor een groot deel uit het water. De verwachting is dat ook in Nederland normen worden gesteld voor de maximale hoeveelheid medicinale afvalstoffen in het gezuiverde afvalwater. Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Noorderzijlvest stelt bijvoorbeeld ten aanzien van voorgaande: "Europese regelgeving om het gebruik aan banden te leggen is in voorbereiding". Een systeem met actieve filterkool aan de achterkant van de rioolwaterzuiveringsinstallaties is niet goedkoop, maar zou een oplossing kunnen bieden om het oppervlaktewater ook in onze mooie provincie schoner en veiliger te krijgen.

De PvdA Statenfractie stelt daarom de volgende vragen aan het College:

  • Deelt het College onze zorg voor een toenemende hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater?
  • Is het College bekend met het MikRO onderzoek van Vechtstromen en de Duitse partners?
  • Wordt de aanwezigheid van farmaceutische resten in het oppervlaktewater binnen ons gebied gemeten? Zo ja, wat zijn dan de waarden t.o.v. de norm? Zo nee, is het College bereid om in gesprek te gaan met onze waterschappen en voorstellen te doen om deze metingen te gaan verrichten?
  • Is het College bereid om in overleg en samenwerking met onze waterschappen, te onderzoeken of aansluiting bij het MikRO onderzoek mogelijk is, wetende dat kennis en ervaring nodig is om de relevante doelstellingen uit Waterbeheerprogramma's te realiseren?
  • Als mocht blijken dat in Drenthe de normen overschreden worden, is het college dan bereid om, in samenwerking met de waterschappen, maatregelen te nemen? Bijvoorbeeld door het uitbreiden van de zuiveringsinstallaties met filterkoolinstallaties? En daarvoor de benodigde middelen te zoeken?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Maaike Bakker"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen