search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Bestendigheid techniekonderwijs Drenthe"

Op 1 mei heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de bestendigheid van techniekonderwijs in Drenthe.

"Op 21 april j.l. berichtte RTL Nieuws over de uitkomsten van een eigen onderzoek, waaruit bleek dat een derde van alle VMBO-scholen in Nederland overweegt haar techniekafdelingen te sluiten. Aanleiding hiervoor is volgens het artikel de sterke daling van de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en het feit dat techniekopleidingen relatief gezien dure opleidingen zijn. In geval van krimp overwegen scholen deze opleidingen daarom als eerste te sluiten. Vooral investeringen in moderne apparatuur vormen – in het licht van de steeds snellere technologische ontwikkelingen – een punt van toenemende zorg.

Bij de beantwoording van de vragen die ik namens de PvdA-fractie hierover op 30 november 2017 aan het college van GS stelde, werd ook een verkenning naar de huidige stand van zaken in het technisch vmbo-onderwijs in Drenthe toegevoegd. In het nawoord wordt gewezen op de schijnbare aarzeling in het maken van fundamentele keuzes om de uitdagingen in het technisch vmbo-onderwijs aan te gaan. Ook zou er een relatief gebrek aan investeringsbereidheid binnen het bedrijfsleven zijn om in het beroepsonderwijs te investeren en samenwerkingen aan te gaan.

Uit de verkenning VMBO-techniek Noord-Nederland blijkt verder dat het aantal leerlingen in Drenthe tot 2030 aanzienlijk zal dalen. Uit de Monitor 2017 van Techniekpact Noord ( https://www.techniekpactmonitor.nl/sites/default/files/tp_monitor_highlights-2017-def.pdf; geraadpleegd 24-04-2018, 12:53 uur) wordt daarnaast duidelijk dat er in Drenthe sprake is van een duidelijke terugloop van het aandeel leerlingen binnen het VMBO-onderwijs dat kiest voor een profiel binnen de sector techniek.

De PvdA maakt zich hierover zorgen, met name omdat technische VMBO-opleidingen cruciaal zijn voor de maakindustrie en de installatie- en bouwsector in Drenthe, en vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in deze sectoren (Zie ook het recente bericht over de krapte op de arbeidsmarkt in de bouwsector, d.d. 30-04-2018; http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134177/Tekort-aan-vakmensen-in-de-bouw-leidt-tot-lange-wachttijden; geraadpleegd 30-04-2018, 17:54 uur).

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het College van GS:

  • Heeft u aanwijzingen dat er in Drenthe VMBO-scholen zijn die – vanwege krimp van leerlingenaantallen – overwegen (een deel van) hun techniekopleidingen te sluiten of samen te voegen?
  • Zo ja, welke consequenties zou dit hebben op de organiseerbaarheid, de regionale dekking c.q. toegankelijkheid en de kwaliteit van het techniekonderwijs in Drenthe?
  • Kunt u inzicht geven in enkele concrete resultaten op het gebied van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven die gericht zijn op het aanbieden van ´state-of-the-art´ beroepsopleidingen en die voortvloeien uit het Techniekpact Noord?
  • Heeft uw College al concrete aanwijzingen over het beschikbaar komen van de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde 100 miljoen voor de versterking van het VMBO-onderwijs, en wat deze extra middelen zouden kunnen betekenen voor het toekomstbestendig maken van het VMBO-onderwijs in Drenthe?
  • Onderschrijft u het in de verkenning VMBO-techniek Noord-Nederland opgeroepen beeld dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hapert, en zo ja: ziet u mogelijkheden om de investeringsbereidheid van bedrijven in het techniekonderwijs verder aan te jagen?
  • Zo nee: kunt u een indicatie geven van de verhouding tussen investeringen van de provincie en bedrijven om het techniekonderwijs te stimuleren?

Ik zie de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de PvdA,

Rudolf Bosch"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen