Partij voor de Dieren: "Hennepvezelteelt

Gepubliceerd op: 23 mei 2022 09:05

Öp 23 mei heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over hennepvezelteelt.

"In de landbouwregels die momenteel naar aanleiding van het nieuwe GLB opgesteld worden, dreigt de 'vergroeningssubsidie' voor de teelt van vezelhennep te verdwijnen. Vezelhennep is een gewas met uitgebreide duurzame toepassingen, van isolatiemateriaal en bioplastic tot voedingsmiddelen voor mens en dier. Vezelhennep wordt milieuvriendelijk geteeld zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en verbetert de bodem. Het neemt drie keer zoveel CO₂ per hectare op als productiebos, en heeft weinig water nodig. Hiermee is het ook een klimaatpositief gewas. Het grootste areaal vezelhennep van Nederland bevindt zich in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland wordt vezelhennep geteeld. De Partij voor de Dieren is van mening dat het contraproductief werkt om juist de duurzame teelten te ontmoedigen, terwijl deze van groot belang zijn voor het welslagen van de landbouwtransitie. Mogelijk kan de teelt worden opgenomen in de nieuwe ecoregeling. Oogst na 1 oktober kan worden vastgelegd in maatwerk- c.q. Uitzonderingsregels.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  • Heeft het College gesproken met minister Staghouwer inzake de vezelhennepteelt en zijn plannen om de subsidie in te trekken ? Zo ja, wat was de inzet van het gesprek en kunt u ons informeren over de uitkomst of over toezeggingen die zijn gedaan? Zo
  • nee, bent u voornemens alsnog op korte termijn een gesprek aan te gaan?
  • Bent u voornemens samen op te trekken met de provincies Groningen en Friesland waar ook teelt en verwerking van vezelhennep plaatsvindt?
  • Bent u het met ons eens dat deze duurzame teelt een aanwinst voor Drenthe is, en daarom beschermd moet worden tegen beperkende regelgeving? Zo nee, waarom niet?
  • Past vezelhennep volgens u binnen de plannen voor natuurinclusieve landbouw, en waarom wel of niet? Op welke wijze kan de teelt van vezelhennep door middel van provinciale programma's een steuntje in de rug geboden worden, en bent u hiertoe bereid?

Patij voor de Dieren,

Renate Zuiker"