search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

Parlement stemt in met Voorjaarsnota 2017

Het Drents parlement heeft op 7 juni ingestemd met de Voorjaarsnota 2017. Vóór de Voorjaarsnota 2017 stemden de fracties: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Sterk Lokaal.

In de eerste termijn zijn in totaal 9 moties en 1 amendement ingediend. Uiteindelijk zijn aan het einde van de behandeling 3 moties en 1 amendement in stemming gebracht. Zowel de moties als het amendement zijn aangenomen. Eén motie is aangehouden: Implementatie Wietwet Drenthe.

Aangenomen moties

  • Intensiveren aanpak mismatch arbeidsmarkt. Ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Sterk Lokaal. In de motie wordt uitgegaan van een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt. Het college van Gedeputeerde Staten wordt daarom opgeroepen om een plan op te stellen, waarmee de provincie de komende jaren bijdraagt aan het bestrijden van deze mismatch. Een ruime meerderheid van het Drents parlement stemde voor de motie: VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, Sterk Lokaal, SP, CU, D66.

  • Monitoring bestrijding laaggeletterdheid in Drenthe. Ingediend door PvdA, VVD, GroenLinks en D66. Het is van maatschappelijk belang het aantal laaggeletterden in Drenthe structureel naar beneden te brengen. Met de motie wordt verzocht tot het nader onderzoeken van een lectoraat/practoraat bestrijding laaggeletterdheid. De volgende fracties steunden de motie: PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP, CU en Sterk Lokaal.

  • Boerenvlinders. Ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, SP en PVV. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in Drenthe sprake is van een dramatische teruggang van diverse vlindersoorten, bijen en sprinkhanen. Met de motie wordt het college opgeroepen om in Drenthe het initiatief te nemen om igezamenlijk met alle betrokken partijen te komen tot een gemeenschappelijke aanpak ter versterking van de biodiversiteit. De motie is unaniem aangenomen.

Aangenomen amendement

  • Extra financiering DEO. Ingediend door GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en Sterk Lokaal. Met het amendement wordt voorgesteld om de financiering van het project Drentse Energie Organisatie (risicostorting) via de reguliere programmabegroting te laten lopen en niet via de investeringsagenda. Alle fracties stemden in met het amendement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen