search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement stemt in met begroting

Het Drents parlement heeft op 11 november ingestemd met de begroting 2016. Vóór de begroting stemden de fracties: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal.  

In de eerste termijn zijn in totaal 12 moties ingediend. Hiervan zijn 5 moties aangenomen, 2 verworpen, 2 aangehouden en 3 ingetrokken. 

Aangenomen moties

 • VVD en Sterk Lokaal: 'Motie wijzigen inkoopbeleid'. In het inkoopbeleid van de provincie Drenthe is weinig aandacht voor het gunnen van opdrachten specifiek aan Drentse ondernemers. Met de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken op welke wijze het inkoopbeleid aangepast kan worden, zodat meer inkoopopdrachten terecht komen bij Drentse ondernemers. De meerderheid van het Drents parlement stemde in met deze motie. Vóór de motie stemden de volgende fracties: VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal. 
 • GroenLinks, CDA, PvdA, SP: 'Motie hartveilig Drenthe'. Het college wordt opgeroepen om met UMCG Ambulancezorg en met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken. Dit houdt in dat 5% van de Drentse inwoners zou moeten kunnen reanimeren, om de overlevingskans van mensen met een hartstilstand te verhogen. De motie is breed omarmd door het Drents parlement: alle fracties stemden in met de motie. 
 • D66: 'Motie versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen'. De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer is van groot belang voor de regio Zuid-Oost Drenthe. De afgelopen 10 jaar heeft het spoorgoederenvervoer te maken gekregen met diverse kostenstijgingen. Met de motie wordt het college opgedragen om in het belang van Dryport in gesprek te gaan met het Rijk en Prorail met als doel de concurrentiepositie van binnenlands spoorgoederenvervoer te verbeteren. Een ruime meerderheid van het parlement kan zich vinden in deze motie. 8 van de 10 fracties stemden vóór de motie: VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal.  
 • D66: 'Motie Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofdstad'. In de motie worden Gedeputeerde Staten opgedragen om culturele instellingen en ondernemingen in Drenthe te stimuleren de mogelijkheden te verkennen of aan te sluiten bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De motie is aanvaard (VVD, PvdA, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS).  
 • GroenLinks: 'Motie aanvullende maatregelen CO2-reductie na 2020'. Het college wordt opgeroepen om met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande CO2-reductie ook na 2020 te bewerkstelligen. Met 22 stemmen vóór en 19 stemmen tegen, is de motie aanvaard. Vóór de motie stemden: PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Sterk Lokaal.  

Verworpen moties

 • GroenLinks: 'Motie aandeelhouderschap Groningen Airport Eelde N.V. '. Het college wordt hiermee opgeroepen om bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 een voorstel te doen om het provinciaal aandeelhouderschap van GAE te beëindigen.  
 • Sterk Lokaal: 'Motie werkgroep Bestuurlijke vernieuwing'. Met de motie wordt voorgesteld om een werkgroep Bestuurlijke vernieuwing in te stellen.

Aangehouden moties

 • VVD en Sterk Lokaal: 'Motie platform Drenthe voor Drenthe'. Het college wordt verzocht om een platform op te zetten, waarin het bedrijfsleven wordt uitgenodigd en uitgedaagd (in een ketenbenadering) mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Deze motie wordt aangehouden., dit betekent dat de behandeling van de motie op een ander moment aan de orde komt.
 • PVV: 'Motie opcenten'. Het college van GS worden hiermee verzocht om de opcenten voor motorrijtuigenbelasting te bevriezen op het bestaande niveau.
  De motie wordt aangehouden tot aan de behandeling van de Voorjaarsnota.

Ingetrokken moties

 • VVD en Sterk Lokaal: 'Motie ruimtelijke experimenten'. In de motie worden Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om te onderzoeken welke experimenten op het gebied van regelarm, regelluw of regelvrij bouwen in andere provincies plaatsvinden en wat hiervan de resulaten zijn. Deze motie wordt in de tweede termijn ingetrokken, omdat de gedeputeerde stelde dat de inhoud van de motie in lijn is met het huidige beleid. 
 • GroenLinks: 'Motie versnellen energietransitie en energiebesparingsleningen'. Met de motie worden GS opgeroepen om in de begroting extra middelen uit te trekken voor het versnellen van de energietransitie. Daarbij zou in ieder geval extra budget beschikbaar gemaakt moeten worden voor leningen die erop gericht zijn energiebesparing en CO2-reductie te realiseren. De beantwoording van de gedeputeerde leidde ertoe dat GroenLinks de motie uiteindelijk introk. 
 • GroenLinks: 'Motie zorginfrastructuur'. In (delen van) Drenthe staat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg onder druk. Met de motie van GroenLinks wordt het college verzocht om een toekomst- en beleidsvisie zorginfrastructuur op te stellen. De gedeputeerde zegde in zijn reactie toe dat de inhoud van de motie terug zal komen in de uitwerking van het sociaal domein. 

U kunt alle ingediende moties terugvinden onder agendapunt H3 van de vergadering. 

Gerelateerd nieuws

Motie 12 november 2016

Motie 'wijzigen inkoopbeleid' aangenomen

De fracties VVD en Sterk Lokaal zijn van mening dat er in het inkoopbeleid van de provincie Drenthe te weinig aandacht is voor Drentse ondernemers. Om die reden is een motie ingediend. Lees verder in: Motie 'wijzigen inkoopbeleid' aangenomen MEER

Motie 12 november 2016

Unaniem over de motie 'hartveilig Drenthe'

De fracties GroenLinks, CDA, PvdA, SP hebben op 11 november de motie 'Hartveilig Drenthe' ingediend. De motie is breed omarmd door het parlement: alle fracties stemden vóór. Lees verder in: Unaniem over de motie 'hartveilig Drenthe' MEER

Motie 12 november 2016

Steun aan motie 'Europese Culturele Hoofdstad'

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de fractie van D66 een motie ingediend met de titel: 'Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofdstad'. De meerderheid stemde in met de motie Lees verder in: Steun aan motie 'Europese Culturele Hoofdstad' MEER

Motie 12 november 2016

Aangenomen motie over aanvullende maatregelen CO2-reductie

De fractie van GroenLinks heeft op 11 november een motie ingediend, waarmee het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen op met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande CO2-reductie ook na 2020 te bewerkstelligen. Lees verder in: Aangenomen motie over aanvullende maatregelen CO2-reductie MEER

Motie 12 november 2016

Parlement stemt in met motie 'versterken railgoederenvervoer'

Op 11 november heeft D66 de motie 'versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen' ingediend. Een ruime meerderheid van het parlement kan zich vinden in deze motie. Lees verder in: Parlement stemt in met motie 'versterken railgoederenvervoer' MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen