search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Moties bij Begroting 2020

Het Drents parlement heeft op 13 november met ruime meerderheid ingestemd met de Begroting 2020. De volgende fracties stemden voor de begroting: PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66, SterkLokaal en OpDrenthe.

De volgende 10 moties zijn tijdens de behandeling ingediend:

Motie: Meer MKB Drenthe in de top 100!

De VVD, CDA en Sterk Lokaal zouden graag zien dat Drenthe volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100 van MKB-vriendelijkste gemeenten. In een motie wordt het college van Gedepteerde Staten verzocht om met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) een actieplan op te stellen, waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede ervaringen kunnen uitwisselen.

De motie is met 20 van de 39 stemmen aangenomen. Voor de motie stemden: VVD, CDA, Sterk Lokaal, PVV, ChristenUnie, D66, OpDrenthe.

Motie: Drentse Vrijwilligersprijs

De ChristenUnie, CDA en PvdA willen de waardevolle vrijwilligers in Drenthe in de schijnwerpers zetten en stellen voor om een Drentse Vrijwilligersprijs in het leven te roepen. Dit zal een positieve uitwerking hebben op vrijwilligers, de betrokkenen daaromheen en het (imago van) vrijwilligerswerk. In een motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om met een voorstel te komen voor een Drentse Vrijwilligersprijs.

De motie 'Drentse Vrijwilligersprijs' is aangenomen. Voor de motie stemden de fracties: CU, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, D66, Sterk Lokaal, OpDrenthe.

Motie: Generatietoets

De fracties ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en het CDA stellen in de motie 'Generatietoets' dat jongeren kansen en mogelijkheden hebben in onze samenleving, maar dat er ook zorgen zijn over de druk op jongeren. De Sociaal-Economische Raad heeft aangetoond dat deze druk mede voortkomt doordat de overheid maatregelen invoert die jongeren nadelig treft. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om onderzoek te doen naar een zogenoemde 'generatietoets', waarbij in beeld gebracht wordt wat de (beleids)effecten zijn voor de verschillende generaties.

De meerderheid van het Drents parlement stemde voor de motie: CU, D66, PvdD, CDA, PvdA, FvD (- dhr. Bos), GroenLinks, SP.

Motie: Biodiversiteitsmonitor en Energiebesparingsmonitor

De Partij voor de Dieren constateert in de motie dat er in diverse beleidsstukken duurzaamheidsresultaten verwacht worden. Om te komen tot een beoordeling van deze resultaten zijn nog geen monitoren ontwikkeld. De fractie verzoekt het college om de instrumenten Biodiversiteitsmonitor en Energiebesparingsmonitor Drenthe te ontwikkelen en te realiseren.

De motie kreeg onvoldoende steun en is verworpen. Voor de motie stemden: PvdD, SP, D66, OpDrenthe.

Motie: Biomassacentrales

Forum voor Democratie en de PVV constateren dat het verbranden van biomassa aantoonbaar schadelijker is voor de luchtkwaliteit, en dus voor de volksgezondheid. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om er zorg voor te dragen dat in de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) geen ruimte wordt geboden aan biomassacentrales zolang niet bewezen is dat deze daadwerkelijk op duurzame wijze energie opwekken.

Voor de motie stemden: FvD, PVV (- dhr. Vorenkamp), PvdD. De motie kreeg hiermee te weinig stemmen en is verworpen.

Motie: Ontwikkeling nieuwe natuur stoppen

De PVV en Forum voor Democratie stellen dat in ieder geval de sectoren landbouw, veeteelt, bouw en infrastructuur getroffen worden door de stikstof- en ammoniakcrisis. Deze beperkingen komen voort uit bescherming van de natuurgebieden. In de Begroting 2020 is tenminste 81,2 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. De fracties vinden het verstandiger om de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden vooralsnog te stoppen. In de motie wordt daarom voorgesteld om deze post te schappen uit de Begroting 2020.

De motie is verworpen. Voor de motie stemden: PVV, FvD (dhr. Camies onthouding).

Motie: Investeringsfonds 2020/2023

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft het plan om een nieuw investeringsfonds van 50 miljoen euro te creëren, waarvan GS de financiering van dit fonds wil laten lopen door het aangaan van leningen. De PVV en het Forum voor Democratie zijn van mening dat de provincie in deze onzekere en chaotische tijden maximale financiële ruimte behoort te hebben. In de motie stellen zij voor om de storting van 50 miljoen vanuit de financieringreserve in een nieuwe investeringsreserve niet door te laten gaan.

Een minderheid (PVV en FvD) stemde vóór de motie, waarmee deze is verworpen.

Motie: Vergroenen schoolpleinen

D66 en Partij voor de Dieren vinden dat de provincie Drenthe de ambitie zou moeten hebben om het aantal scholen dat ingezet heeft op vergroening en verduurzaming van hun schoolplein te vergroten. In de motie verzoeken zij het college van GS om eenmalig 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen van Drentse basisscholen.

De fracties hebben besloten de motie nu niet in stemming te brengen, maar aan te houden.

Motie: Verduurzamen boerderijen Drents landschap

De fracties D66, CDA, GroenLinks en VVD zijn van mening dat nieuwe vormen van duurzame en decentrale energievoorziening lokaal maatwerk dienen te zijn. Ontwikkeling daarvan moet worden gestimuleerd, aldus de fracties. In de motie wordt het college van GS verzocht (in overleg met NMF Drenthe, LTO en gemeenten) het plaatsen van kleine windmolens in landelijk gebied door zelfstandige ondernemers en agrariërs te stimuleren.

De motie is met meerheid van stemmen aangenomen. Voor stemden: D66, CDA, GroenLinks, VVD, CU, SP, Sterk Lokaal.

Motie: Thorium opnemen in de vragen rondom de energietransitie

De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, Sterk Lokaal, OpDrenthe en PVV constateren dat de alternatieven voor fossiele brandstoffen nu en in de toekomst, naar verwachting niet de (groeiende) vraag naar energie zullen dekken. Kernenergie in enige vorm komt niet aan de orde in de huidige klimaatdiscussie en in de RES Drenthe. De fracties zijn van mening dat alle vormen van alternatieve energieopwekking een plek verdienen in de huidige discussie rondom klimaatverandering. In de motie wordt voorgesteld een objectieve informatiebijeenkomst over Thorium te organiseren voor de leden van het Drents parlement.

De meerderheid van de leden stemde vóór de motie, waarmee deze is aangenomen. Voor stemden: VVD, FvD, CDA, Sterk Lokaal, OpDrenthe, PVV, CU.

De moties en de stemmingen zijn ook te bekijken op het Stateninformatiesysteem.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen