search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde van de dag: Nedersaksisch in de Statenzaal - Daor kuj Drents praoten!

De fracties PvdA, CDA, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe en onafhankelijk Statenlid dhr. Camies hebben een motie ingediend waarmee ze voorstellen om de Statenvergadering in maart 2021 in het Drents te houden. Een meerderheid stemde voor de motie. Naast de indiendende fracties waren dat ook nog: PVV, VVD (4 van de 5 aanwezige Statenleden), SP, CDA, D66, ChristenUnie en Opdrenthe.  

"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 december 2020

Overwegende dat:

 • Nederland sinds 1988 het Nedersaksisch erkent als taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden;
 • Op 10 oktober 2018 in het provinciehuis van Overijssel het Convenant Nedersaksisch is ondertekend;
 • Met dit Convenant Nedersaksisch de Nedersaksische overheden en het Rijk het Nedersaksisch erkennen als een zelfstandige taal met actuele waarde;
 • De convenantpartijen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens het Rijk en meerdere provincies, waaronder Drenthe, hebben afgesproken om zich samen in te spannen en samen te werken voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch;
 • De Staten van Overijssel op basis van onderzoek hebben geconstateerd dat er geen belemmeringen of verboden zijn om debatten en beraadslagingen in het Nedersaksisch te laten plaatsvinden;
 • Op 30 september 2020 Provinciale Staten van Drenthe de "Cultuurnota 2021-20I4-Cultuur om te delen" hebben aangenomen;
 • ln deze nota het Drents, als een van de varianten van het Nedersaksisch, wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur en identiteit;
 • Het in maart 202L weer "meertmaond-streektaolmaond" is in Drenthe.

Zijn van menig dat:

 • Er geen belemmeringen of verboden zijn om debatten en beraadslagingen in het Nedersaksisch te laten plaatsvinden;
 • Binnen de kenmerken toegankelijkheid, betrokkenheid, naoberschap, saamhorigheid, verbondenheid en tradities van onze inwoners de Nedersaksische streektaal thuishoort;
 • Streektaal een belangrijk deel is van de trots en identiteit van de inwoners van Drenthe en de mensen verbindt binnen onze eigen streek of stad;
 • Wanneer we de streektaal niet meer spreken, die op termijn zal verdwijnen en daarmee de wereld een stuk cultuurgoed armer zal zijn.

Provinciale Staten besluiten:

 • De uitnodiging voor de Provinciale Statenvergadering in maart 2021 tweetalig te verspreiden: in het Nederlands en in een door het Huus van de Taol vertaalde versie in het Nedersaksisch;
 • Dat de besluiten van de Statenvoorstellen van de vergadering in maart 2021 tweetalig beschikbaar zijn, zowel in het Nederlands als in het Nedersaksisch;
 • ln te gaan op het aanbod van de voorzitter van het Huus van de Taol om de vertaling van een aantal stukken voor hun rekening te nemen;
 • Dat de woordvoerders welke een variant van het Nedersaksisch beheersen hun bijdrage tijdens de Provinciale Statenvergadering, indien gewenst, kunnen uitspreken in het Nedersaksisch en dat zij hun tekst dan vooraf aanleveren in het Nederlands, zodat dit kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken en het voor iedereen te volgen is;
 • Dat de griffie, zoals gebruikelijk, de uitvoering van deze motie zal oppakken;
 • Dat de uitvoering geen belemmeringen mag opwerpen voor de besluitvorming.

PvdA, Janny Roggen

CDA, Cecile Mentink

Forum voor Democratie, Hendrikus Velzing

Rob Camies, Onafhankelijk Statenid

Sterk Lokaal, Alfred Schoenmaker

VVD, Johan Moes"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen