search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde van de dag: Nedersaksenlijn

Een ruime meerderheid van de Staten stemde voor de motie, waarin het college wordt opgeroepen om riching het Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor. De volgende fracties stemde voor de motie: PvdA, ChristenUnie, CDA, D66, SP, VVD, Sterk Lokaal Drenthe, Forum voor Democratie, PVV (2 van de 3 Statenleden), VVD, GroenLinks, OpDrenthe en Partij voor de Dieren.

"Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • De gelden uit het Nationaal Groeifonds kansen bieden voor een krachtige impuls van deeconomie en infrastructuur in Noord-Nederland;
  • Onder de werktitel 'Deltaplan voor het Noorden' gewerkt wordt aan een Noordelijkelobby en een Noordelijk plan om een substantieel deel van het Nationaal Groeifonds naarhet noorden des lands te laten vloeien;

Overwegende dat:

  • Niet alleen investeringen in snelle OV-verbindingen tussen economische regio's, maar ookeen robuust secundair net van spoorverbindingen binnen de regio Noord-Nederlandnodig is om het OV als hoogwaardig en betaalbaar alternatief voor de auto te laten zijn;
  • De realisatie van de Nedersaksenlijn als interregionale spoorlijn en de versnelling van hetbestaande traject Groningen-Zwolle bijdragen aan de ontsluiting en economischeontwikkeling van Noord- en Oost-Nederland, doordat het deze regio's aansluit op desnelle OV-verbindingen richting de Randstad én Duitsland;

Roepen het college van GS op:

Om in de Noordelijke samenwerking en de gezamenlijke lobby richting het Rijk duidelijkte maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, Rudolf Bosch

ChristenUnie, Roy Pruisscher

CDA, Bart van Dekken

D66, Henk Pragt

SP, Wim Moinat

VVD, Willemien Meeuwissen

Sterk Lokaal, Alfred Schoenmaker"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen