search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie ‘Stikstof’

Op 20 mei heeft het Drents parlement gesproken over de stikstofproblematiek. De fracties CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal hebben op dit onderwerp de volgende motie ingediend:

"Motie: Stikstof

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 20 mei 2020:

Constaterende dat:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in haar Kamerbrief van 24 april jl. heeft aangegeven dat het kabinet de problematiek omtrent stikstof structureel wil aanpakken met een omvangrijk pakket aan maatregelen voor herstel en versterking van de natuur;

Zijn van mening dat:

Voor Drenthe de agrarische sector en de natuur van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van het platteland. Het maatregelenpakket van de overheid moet leiden tot de versterking daarvan. De inzet op innovatie en verduurzaming hierbij biedt perspectief aan de landbouw en de opkoop- of beëindigingsregeling kan bij gebiedsgerichte aanpak de oplossing zijn om ruimte te bieden aan alle sectoren in Drenthe.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • Om bij de Minister aan te dringen op het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals de meldingen en bemesten;
  • Duidelijk te maken aan de Minister dat inzake stikstofreductie door de agrarische sector verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond N2000 de voorkeur verdient boven opkoop- of beëindigingsregelingen;
  • Ervoor te zorgen dat bij extern salderen met veehouderijen er een belangrijke regierol voor de provincie gaat komen om onwenselijke situaties te voorkomen, zoals leegstand en speculatief opkopen van stikstofruimte. Om een Drents aanbod te doen bij de Minister voor het behoud en herstel van natuur en hierbij gebruik te maken van de door de Minister aangekondigde financiële middelen."

De motie is met '29 stemmen voor en 9 stemmen tegen' aangenomen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen