search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/banner_pvda_298817

Ingediende moties bij de Begroting 2019

Het Drents parlement heeft op 14 november met ruime meerderheid ingestemd met de Begroting 2019. De volgende fracties stemden voor de motie: VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks en 50PLUS.

De volgende zes moties zijn tijdens de behandeling ingediend:

Motie: Functieverbreding van Drentse dorpshuizen

PvdA, CDA, CU, SP, 50PLUS, PVV - De fracties constateren dat het organiseren van goede, bereikbare voorzieningen ten aanzien van zorg, sport, cultuur en bibliotheken van groot belang is voor de leefbaarheid in Drentse dorpen. Zij roepen het college van Gedeputeerde Staten op om 'experimenteergeld' ter beschikking te stellen, om door middel van een aantal pilots de functieverbreding van dorpshuizen te verkennen.

Een meerderheid van de fracties stemde voor deze motie: PvdA, CDA, CU, SP, 50PLUS, PVV, VVD, GroenLinks.

Motie: Toegankelijkheidsparagraaf

PvdA, CDA, SP, D66, 50PLUS, GroenLinks, PVV - Het streven naar een samenleving waarin iedereen - ondanks eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen - naar vermogen mee kan doen, is een uitgangspunt van de Staten. De fracties zijn van mening dat de provincie Drenthe voor de uitvoering van de taken en bij subsidieverstrekking actief moet inzetten op bevordering van toegankelijkheid. Zij roepen het college op om 'toegankelijkheid' als apart aandachtspunt op te nemen in haar subsidieverordening en bij nieuwe aan-/uitbestedingen.

De motie kreeg brede steun: alle fracties stemden voor de motie.

Motie: Nedersaksenlijn

ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks - De fracties verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om te komen tot een gezamenlijke visie (met Groningen en Overijssel) op de realisatie van een Nedersaksenlijn.

Naast de partijen die de motie hebben ingediend, stemden ook VVD, CDA, D66 en 50PLUS voor de motie. De motie is dus aangenomen.

Motie: Verhuiscoach

ChristenUnie, 50PLUS - Binnen Drenthe is in toenemende mate sprake van vergrijzing. Een verhuizing kan voor ouderen op meerdere vlakken ingrijpend en complex zijn. De fracties vragen aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken tot het - samen met gemeenten-  aanstellen van verhuiscoaches voor ouderen in Drenthe.

Na een toezegging van de gedeputeerde, hebben de fracties besloten om de motie in te trekken..

Motie: Snelle spitstrein stopt ook in Assen

VVD, 50PLUS, PvdA, Sterk Lokaal, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP, D66, PVV - De NS gaat een proef doen met een snelle spitstrein van Groningen naar de randstad. Het voornemen van de NS is om daarbij op geen enkel station in Drenthe te stoppen. De fracties dragen het college op om de NS met klem te verzoeken om station Assen als stopplek op te nemen in het traject.

Alle aanwezige Statenfracties stemden voor de motie.

Motie: Geen kerncentrale in Drenthe

D66, GroenLinks - De fracties spreken uit geen kerncentrales in Drenthe te willen. Zij verzoeken het college van Gedeputeerde Staten dan ook om de bouw van kerncentrales niet toe te staan.

Deze motie kreeg onvoldoende stemmen en is verworpen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen