search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde: Oplossen PAS meldingen

De fracties CDA en VVD hebben tijdens de Statenvergadering van 11 november een motie vreemd aan de orde ingediend: 'Oplossen PAS meldingen'. De motie is met 26 stemmen voor en 13 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden de volgende fracties: CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, PVV, Sterk Lokaal Drenthe en OpDrenthe.

Motie: Oplossen PAS meldingen

"Constaterende dat:

  • Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstof crisis verkeert en deze crisis veel sectoren treft.
  • ln Drenthe ruim 160 ondernemers (zowel uit landbouw als andere bedrijfstakken) ten tijde van de PAS niet vergunningsplichtig waren, maar door de uitspraak van 29 mei 2019 nu in grote onzekerheid verkeren, waarbij vaststaat dat deze ondernemers te goeder trouw hebben gehandeld.
  • het legaliseren van PAS-meldingen door de minister van LNV in 2019 al nadrukkelijk is toegezegd.

Overwegende dat:

  • Het (langdurig) uitblijven van de legalisatie grote onzekerheid voor een grote groep ondernemers veroorzaakt.
  • Deze onzekerheid ervoor zorgt dat deze ondernemers niet verder kunnen bouwen aan hun bedrijl vooral in die situaties dat er bancaire financiering noodzakelijk is.
  • Hiermee een ongewenste rem wordt gezet op innovatie van bedrijven en er niet ge├»nvesteerd kan worden in de toekomst (bijdrage verlaging stikstofdepositie).
  • De onzekerheid toeneemt doordat ondernemers niet worden meegenomen in de communicatie omtrent het proces van legaliseren.

Verzoeken het college:

Te bevorderen, dat aan de hiervoor bedoelde ondernemers op korte termijn duidelijkheid wordt verschaft door het ministerie van LNV, door hen schriftelijk op de hoogte te stellen, dat zij er op kunnen rekenen dat de benodigde vergunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief voor deze groep helder is."

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen