search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Uitwerking van de motie Bibliotheekfunctie M 2016-25"

Op 15 maart heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de uitwerking van de motie Bibliotheekfunctie (M2016-25).

"De intentie van de door negen fracties op 13 juli 2016 ingediende motie is om de bibliotheken in de kleinere gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de herverdeling van de middelen voor Biblionet en samen met betrokken partners werk te maken van een integrale visie op toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden. Het college heeft per brief op 16 september 2016 aangegeven dat de motie in nauwe samenwerking met gemeenten zal worden uitgevoerd en de financiële consequenties hiervan zullen verwerken in de begroting 2017 en de daaropvolgende jaren. In de nota van aanbieding bij de begroting 2017 is de motie in het financieel meerjarenperspectief verwerkt als jaarlijks €410.000 tot 2020. Voor 2017 zal dit ten laste worden gebracht van de vrije bestedingsruimte. Vervolgens heeft het college het geld ad 410.000 euro verdeeld over de 41 bibliotheekvoorzieningen in 12 gemeenten en dus ook de grotere gemeenten. Het college heeft aan alle gemeenten op 23 januari 2017 een brief gestuurd. Daarin wordt gesproken over een eenmalige bijdrage en wordt er niet gesproken over de jaren tot 2020.

Uit bijgaande verdelingsoverzicht lijkt het effect van de verdeling van 10.000 euro per bibliotheekvoorziening niet in lijn te liggen met de intentie van hetgeen de Staten hebben bedoeld met de motie. De grotere gemeenten, die met de herverdeling er al positief uitsprongen, krijgen met de wijze waarop nu de extra middelen worden verdeeld alsnog meer geld en de problematiek bij de kleinere gemeenten wordt alsnog niet opgelost.

In de motie hebben de Staten opgeroepen met een voorstel te komen om de gevolgen voor de herverdeling van de beschikbare middelen voor Biblionet voor de kleinere gemeenten te compenseren, met dien verstande dat voor het jaar 2017 als ook voor het tijdpad 2018- 2019 financiële dekking wordt gevonden uit de begroting.

De fractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Waarom is verdeeld op basis van het aantal bibliotheekvoorzieningen, in plaats van de tekorten van de kleinere gemeenten te compenseren?
  • Waarom krijgen de stadsgemeenten in totaal € 70.000 terwijl zij al een voordeel hadden en dat vijf kleinere gemeenten, ondanks de extra toekenning, een tekort over houden van in totaal ca. diezelfde € 70.000?
  • Waarom is er in de brief aan de gemeenten en Biblionet d.d. 23-1-2017 sprake van een eenmalige bijdrage en: wat gebeurt er vanaf 2018 met de structurele bijdrage (€525.000) voor de ondersteuning van de 9 kleinere gemeenten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting? En wat gebeurt er met de door de motie gecompenseerde gelden vanaf 2018 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting?
  • Waarom is er aan de Staten (nog) geen voorstel voorgelegd op welke wijze u de compensatie regelt van de gevolgen van de herverdeling van de beschikbare middelen voor de kleinere gemeenten, zoals u in de motie is gevraagd?

Statenfractie GROENLINKS

Henk Nijmeijer"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen