search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Bomenkap en de Flora- en Faunawet"

Op 14 juni heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over bomenkap in relatie tot de Flora- en faunawet.

"Op zaterdag 4 juni publiceerde het Dagblad van het Noorden het artikel 'aangifte tegen boomzagers om gesneuvelde vogelnesten'.

In de Flora- en Faunawet zijn vrijwel alle Nederlandse vogelsoorten beschermd. Ook staat daarin beschreven wat niet mag met genoemde dieren en planten, o.a. doden, verontrusten en het beschadigen/vernielen van nesten.

Vogelbescherming Nederland schrijft over kappen van bomen en het beschermen van vogels: 'Voor zowel bomen in de tuin als in het bos geldt dat er sprake moet zijn van maatschappelijke belangen voordat bomen waarin vogels broeden gekapt of gesnoeid mogen worden. Hiervoor is een ontheffing nodig op grond van de Flora- en faunawet. In het bos wordt vaak gewerkt overeenkomstig de gedragscode Bosbeheer. Dan is geen aparte ontheffing nodig. Deze code is opgesteld door het Bosschap; hij beschrijft duidelijke normen voor werkzaamheden in het bos. Het is echter niet verplicht om volgens deze gedragscode te werken; er kan ook besloten worden om ontheffingen te vragen aan het ministerie van Economische Zaken. Er mogen echter alleen in uitzonderlijke situaties bomen gekapt of gesnoeid worden waarin vogels aan het broeden zijn. Dit geldt zowel voor het werken op basis van de gedragscode als een ontheffing.'

Met het opdelen van de taken van de voormalige Dienst Landelijk Gebied in Prolander en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is het voor ons niet helder wie verantwoordelijk is voor handhaving op dit onderwerp.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Valt de handhaving op dit onderwerp onder de provincie of onder RvO - EZ?
  2. Krijgt u vaker signalen als deze? Zo ja, hoe vaak?
  3. Acht u de handhaving in provincie Drenthe op dit onderwerp voldoende? Zo nee, welke maatregelen gaat u treffen?
  4. Is dergelijk zaagwerk tijdens het broedseizoen toegestaan? Zo ja, geldt dat ook wanneer zich nesten in een bosperceel bevinden?
  5. Hoe is toezicht en handhaving op naleving van de gedragscode Bosbeheer geregeld? Is dit voldoende om te garanderen dat vogels beschermd zijn conform de Flora- en faunawet?
  6. Indien de handhaving niet aan de provincie is, bent u dan toch bereid duidelijk te communiceren over de verboden uit de Flora- en faunawet? En tevens over de gedragscode Bosbeheer?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen