search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Behoud cultuurhistorie"

Op 20 oktober heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het behoud van cultuurhistorie.

"Onze fractie werd onlangs gewezen op de provinciale inbreng in bestemmingsplanprocedures, specifiek op het behoud van cultuurhistorie.

Als casus halen wij aan het voorontwerpbestemmingsplan De Steeg 3 te Norg. In reactie op het voorontwerpbestemmingsplan geeft Gedeputeerde Staten aan dat 'op basis van de Omgevingsvisie Drenthe [...] is gebleken dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zal zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.'*

Aangezien het wordt betwist of dit voorontwerpbestemmingsplan in lijn is met provinciaal beleid** bevreemdt het des te meer dat de provincie ongemotiveerd aangeeft dat er geen sprake is van provinciaal belang in genoemde plannen.

In het Cultuurhistorisch Kompas van 2009 wordt het esdorpenlandschap rond Norg een provinciaal belang toegekend. Dit is bevestigd op de informatiekaart Cultuurhistorie (2f) Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 en onlangs verankerd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) waarin dit gebied de Kernkwaliteit Cultuurhistorie met de opmerking 'voorwaarden verbinden' heeft.

GroenLinks vindt behoud van cultuurhistorie een belangrijke provinciale taak. De door Provinciale Staten vastgelegde provinciale belangen en (kern)waarden dienen door GS zorgvuldig te worden beschermd.

Als de provincie een provinciaal belang of (kern)waarde heeft toegekend aan een bepaald gebied, moet daarop gemotiveerd worden getoetst, zodat de afwegingen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. GroenLinks verwacht daarom bij ontwikkelingen in deze gebieden ten minste een heldere, inhoudelijk onderbouwde, afweging van de provincie.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Kunt u aangeven waarom u in genoemde casus zonder meer uw medewerking heeft toegezegd, hoewel dat op grond van bovenvermelde beleidsstukken niet verwacht had mogen worden?
  2. Kunt u aangeven waarom u in uw brief geen heldere, inhoudelijk onderbouwde, afweging presenteert op de cultuurhistorische (kern)waarden?
  3. Is deze casus representatief voor de provinciale inbreng op het gebied van cultuurhistorie in ruimtelijke procedures?
  4. Zijn de cultuurhistorische (kern)waarden, zoals vastgelegd in bovenvermelde beleidsstukken, van provinciaal belang in ruimtelijke procedures? Zo ja, op welke wijze wordt dit provinciaal belang (zichtbaar) geborgd? Zo neen, bent u bereid dit belang te verankeren in regelgeving bij de volgende herziening van de POV?
  5. Geldt ditzelfde tevens voor de overige provinciale kernwaarden (archeologie, aardkundige waarde, landschap, rust, natuur)
  6. Bent u bereid in de toekomst provinciaal belang en/of (kern)waarden helder en inhoudelijk onderbouwd te wegen in ruimtelijke procedures en de afwegingen weer te geven in uw communicatie?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers" 

* Brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe aan de Gemeente Noordenveld, d.d. 16 maart 2015, onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan De Steeg 3 te Norg, kenmerk 201500343-00556121.

** Persbericht Bond Heemschut, onderwerp: Bond Heemschut tegen nieuwe woning Steeg 3 Norg, 'In het geldende bestemmingsplan zijn de kwaliteiten onderkend en benoemd. Bebouwing is dan ook niet toegestaan of hooguit ten dienste van het hoofdpand [...] De provincie Drenthe omschrijft in het Cultuurhistorisch [K]ompas van 2009 de kwaliteiten zelfs als van "provinciaal belang".'

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen