search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Groen Links: "GAE Airpark"

Op 22 oktober heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het GAE Airpark.

"In het jaarverslag over 2014 van Groningen Airport Eelde (GAE) staat: "Daarnaast zijn eind 2014 de nog onbebouwde percelen grond van Groningen Airpark Eelde B.V. aangekocht. De luchthaven heeft haar belang in het aandelenkapitaal van deze vennootschap afgestoten. Deze deelneming was op de balans gewaardeerd voor € 1. Met deze aankoop heeft Groningen Airport Eelde de zeggenschap verkregen voor percelen grond welke van betekenis zijn voor de voorgenomen herontwikkeling en verbetering van de entree van het luchtvaartterrein. In totaal is in 2014 voor een bedrag van € 498.407 geïnvesteerd in materiële vaste activa." 

Groningen Airpark Eelde (Airpark) was opgericht (mede door GAE) met als doel de bedrijventerreinen op en rondom de luchthaven te ontwikkelen. Bij de oprichting van Airpark namen GAE en de NOM ieder voor f100.000 deel aan deze B.V. 

Zoals vermeld in het jaarverslag had GAE de deelneming in Airpark op de balans gewaardeerd voor €1 en heeft GAE haar belang in het aandelenkapitaal van deze vennootschap afgestoten. De vraag rijst of deze waardering reëel is als de B.V. bezittingen had die aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. 

Zoals het jaarverslag vermeldt zijn de percelen grond nodig voor herontwikkeling envoor verbetering van de entree van het luchtvaartterrein. De taakverdeling rond de luchthaven was echter duidelijk: GAE als luchtvaartbedrijf en Airpark als ontwikkelingsbedrijf voor het luchthaventerrein. Dit roept de vraag op waarom GAE de herontwikkeling en verbetering van de entree op zich dient te nemen, en dit geen taak is van Airpark. 

Als aandeelhouder is Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het openbaar belang en de inzet van de publieke middelen van de luchthaven.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u, als aandeelhouder, op de hoogte van de grondtransacties die eind 2014 hebben plaatsgevonden tussen Groningen Airport Eelde en Groningen Airpark Eelde B.V.? Zo ja, wat is uw mening over deze transacties? Zo nee, dient u dat niet te zijn?
  2. Wat is de noodzaak van het verwerven van deze grond door GAE en waarom wordt de gewenste ontwikkeling niet door Airpark gerealiseerd, in het licht van de taakverdeling luchtvaartbedrijf-ontwikkelingsbedrijf?
  3. Klopt het dat de door GAE gekochte grond een deel was van de grond die GAE in de jaren '90 aan Airpark heeft verkocht? Wat is het verschil tussen de destijds ontvangen prijs en de in 2014 betaalde prijs?
  4. Wie was/waren ten tijde van de verkoop van de grond eind 2014 de eigenaren van Airpark en wie is/zijn dat nu?
  5. Heeft Airpark naast de opbrengst uit de verkoop nog meer bezittingen en hoeworden deze gewaardeerd? Hoe zijn deze bezittingen te rijmen met het afwaarderen van het GAE belang op de balans tot €1? Hoe is dit te rijmen met het feit dat Airpark bezittingen heeft/had die aanzienlijke waarde vertegenwoordigen?
  6. Kunt u aangeven wat de noodzaak en het publiek belang zijn tot herstructurering en verbetering van de entree van het luchthaventerrein?

Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen